Wydawnictwo "Ekonomik" - Jacek Musiałkiewicz
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Strona główna » Dla nauczycieli
Dla nauczycieli
MATERIAŁY DODATKOWE DLA NAUCZYCIELI
Mamy opracowane materiały dodatkowe dostosowane do wydanych przez nas książek: programy nauczania, plany wynikowe, testy, prezentacje, przewodnik multimedialny. Ich wykaz zamieszczony jest w pliku Materiały dodatkowe dla nauczycieli (PDF). Materiały te wysyłamy bezpłatnie w formie elektronicznej jako załączniki do maila. Nauczycieli zainteresowanych otrzymaniem materiałów wymienionych w pliku prosimy o wypełnienie oświadczenia i przysłanie go na adres biuro@ekonomik.biz.pl lub o przysłanie e-mailem informacji zawartych w oświadczeniu na adres biuro@ekonomik.biz.pl.

PREZENTACJE
Wymienione poniżej prezentacje mogą Państwo zapisać w swoim komputerze lub wydrukować – wystarczy kliknąć na tytuł wybranej prezentacji.
PODRĘCZNIKI

 

W naszej ofercie posiadamy podręczniki do kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. Wszystkie nasze podręczniki są dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisane do odpowiednich wykazów podręczników.

Do kształcenia ogólnego posiadamy podręcznik do podstaw przedsiębiorczości pt. Zarys przedsiębiorczości (nr dopuszczenia 763/2015). W roku szkolnym 2017/2018 podręcznik ten może być wykorzystywany w szkołach branżowych I stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących oraz zasadniczych szkołach zawodowych.

Do kształcenia zawodowego posiadamy podręczniki przeznaczone dla wszystkich zawodów, dla grupy zawodów lub dla jednego zawodu. Wszystkie nasze podręczniki są dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Procedura dopuszczania podręcznika polega m.in. na tym, że podręcznik jest oceniany przez trzech rzeczoznawców wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej: jednego językowego i dwóch merytoryczno-dydaktycznych. Dzięki temu mogą Państwo być pewni, że podręczniki, które wydaliśmy, są zgodne z obowiązującą podstawą programową oraz poprawne pod względem merytorycznym i językowym.

W roku szkolnym 2017/2018 wszystkie nasze podręczniki mogą być wykorzystywane w szkołach realizujących podstawy programowe kształcenia w zawodach z 2012 r. i z 2017 r.

Dla wszystkich zawodów przeznaczone są podręczniki:
W roku szkolnym 2017/2018 podręczniki te mogą być wykorzystywane w szkołach branżowych I stopnia, technikach, szkołach policealnych oraz zasadniczych szkołach zawodowych.

Dla grup zawodów przeznaczony jest podręcznik:
 • Ekonomia w zarysie – numer dopuszczenia MEN 1.8./2017. Obejmuje on treści nauczania dotyczące pojęć z zakresu mikroekonomii i makroekonomii PKZ(A.m)/PKZ(AU.m), wspólne dla zawodów: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec i technik księgarstwa.
W roku szkolnym 2017/2018 podręcznik ten może być wykorzystywany w technikach i szkołach policealnych.

Dla pojedynczych zawodów przeznaczone są podręczniki:
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej – numer dopuszczenia MEN 9/2017 – dla zawodów: technik ekonomista i technik rachunkowości (trzecia część kwalifikacji A.36./AU.36);
 • Sprzedaż produktów i usług reklamowych – numer dopuszczenia MEN 35/2016 – dla zawodu technik organizacji reklamy (kwalifikacja A.26/AU.29);
 • Elementy prawa – numer dopuszczenia MEN 52/2015 – dla zawodu technik ekonomista (pierwsza część kwalifikacji A.35./AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). Podręcznik ten może być wykorzystany również przy nauczaniu przedmiotów, na których omawiane są zagadnienie z zakresu prawa występujące w kwalifikacjach wyodrębnionych w ramach podstaw programowych kształcenia w następujących zawodach: technik rachunkowości, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik spedytor, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik księgarstwa, sprzedawca, technik prac biurowych, technik agrobiznesu oraz technik usług pocztowych i finansowych;
 • Kadry i płace – numer dopuszczenia MEN 7/2015 – dla zawodu technik ekonomista (druga część kwalifikacji A.35./AU.35);
 • komplet podręczników do kwalifikacji A.68/AU.68 dla zawodu technik administracji: Wybrane zagadnienia z prawa – numer dopuszczenia MEN 11/2016, Pracownicy administracji publicznej – numer dopuszczenia MEN 1/2016, Prawo administracyjne – numer dopuszczenia MEN 27/2015, Postępowanie administracyjne – numer dopuszczenia MEN 41/2014, Podstawy finansów publicznych – numer dopuszczenia MEN 5/2015.
W sprzedaży posiadamy również podręczniki do kształcenia zawodowego do starych podstaw programowych
 • Marketing – numer dopuszczenia MEN 33/97 – dla zawodów technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości;
 • Zasady rachunkowości – numer dopuszczenia MEN 31/03 – dla zawodów technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości.

ZBIORY ĆWICZEŃ 
W ofercie posiadamy zbiory ćwiczeń do następujących wydanych przez nas podręczników: Zarys przedsiębiorczości, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Elementy prawa, Marketing, Postępowanie administracyjne, Prawo administracyjne, Podstawy finansów publicznych, Wybrane zagadnienia z prawa, Pracownicy administracji publicznej, Zasady rachunkowości.

Zbiory ćwiczeń – nazywane w ustawie o systemie oświaty
materiałami ćwiczeniowymi – to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. Podobnie jak materiały edukacyjne, nie podlegają one procedurze dopuszczania przez Ministra Edukacji Narodowej i nie są umieszczane w żadnych urzędowych wykazach. Decyzja o tym, czy i jakie materiały stosować, należy wyłącznie do Państwa. Materiały ćwiczeniowe powinny być jednak wymienione w szkolnych wykazach i podawane do publicznej wiadomości.
 
KSIĄŻKI UŁATWIAJĄCE PRZYGOTOWANIE DO MATURY I DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
W sprzedaży posiadamy książki ułatwiające przygotowania do matury i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Książka Nowa matura z matematyki. Poziom podstawowy. Zbiór zadań przeznaczona jest dla uczniów techników i liceów ogólnokształcących, przygotowujących się do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Zawiera ona łącznie 346 zadań zamkniętych i 331 zadań otwartych. Jej autorem jest nauczyciel matematyki w technikum, którego uczniowie od kilku lat w 100% zdają maturę z matematyki.

Autorami książek ułatwiających przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są doświadczeni nauczyciele i egzaminatorzy OKE. Każda z książek składa się z repetytorium, które zawiera powtórkę z teorii z danej kwalifikacji, zadań testowych oraz egzaminacyjnych zadań praktycznych.
 • W sprzedaży posiadamy książki do kwalifikacji A.35/AU.35 (technik ekonomista), A.36 AU.36 (technik ekonomista i technik rachunkowości) oraz A.68/AU.68 (technik administracji).
 • We wrześniu/październiku 2017 roku ukaże się książka do kwalifikacji A.26/AU.29 (technik organizacji reklamy).
 • W październiku/listopadzie 2017 roku ukaże się książka do kwalifikacji A.27/AU.30 (technik organizacji reklamy).
 • W 2018 roku ukaże się książka do kwalifikacji A.65/AU.65 (technik rachunkowości).
MATERIAŁY EDUKACYJNE
W ofercie naszego Wydawnictwa posiadamy również materiały edukacyjne, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty zastępują lub uzupełniają podręcznik. Jednak materiały edukacyjne wydajemy tylko wtedy, gdy dana książka nie może być zatwierdzona ze względów formalnych jako podręcznik. Dążymy do tego, aby wszystkie nasze książki były dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisane do obowiązujących wykazów podręczników. Takie działanie podyktowane jest tym, że chcemy zapewnić Państwu jak najwyższą jakość naszych publikacji. Podręczniki zatwierdzane przez ministra Edukacji narodowej są oceniane przez trzech rzeczoznawców, co zapewnia, że są one zgodne z podstawą programową oraz poprawne pod względem merytorycznym i językowym. W naszej ofercie posiadamy następujące materiały edukacyjne:
 • Statystyka – materiały edukacyjne. W książce omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w podstawach programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. w części PKZ (A.m)/ PKZ (AU.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. W związku ze zmianą przez MEN w 2017 r. podstawy programowej kształcenia w zawodach wstrzymaliśmy proces dopuszczania tej książki do użytku szkolnego w roku 2016/2017, zgłosimy ją do MEN w celu wpisania jej do wykazu podręczników dopiero w roku szkolnym 2017/2018. Chcieliśmy w ten sposób zapewnić, że książka ta na pewno będzie zgodna z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 roku. Po opublikowaniu rozporządzenia zawierającego podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 roku okazało się, że zapisy dotyczące statystyki są w niej takie same jak w podstawie programowej z 2012 roku.
 • Prawo w turystyce i hotelarstwie – materiały edukacyjne. Omówione są w niej wybrane zagadnienia dotyczące prawa, występujące w podstawach programowych kształcenia w zawodach: technik hotelarstwa – PKZ(TG.f), technik obsługi turystycznej – PKZ(TG.g), TG.15.2 oraz technik turystyki wiejskiej – PKZ(TG.08.2), PKZ(TG.09.2). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników podręcznik do kształcenia w zawodzie powinien zawierać usystematyzowaną prezentację treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach w zakresie: zawodu lub jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, albo jednej z części kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Ponieważ książka ta nie zawiera ani treści nauczania w zakresie zawodu, ani w zakresie jednej kwalifikacji, ani w zakresie jednej z części kwalifikacji – nie może być zgłoszona do MEN jako podręcznik, ale może być wykorzystywana jako materiał uzupełniający podręcznik.
KSIĄŻKI Z SERII "ZAWODOWCY" 
W tej serii wydaliśmy dotychczas następujące książki: Przedstawiciel handlowy, Sprzedawca, Kasjer, Pracownik biura rachunkowego, Pracownik call center. Są one przeznaczone dla uczniów, absolwentów oraz osób poszukujących pracy. Można je wykorzystywać w szkołach jako książki pomocnicze oraz na kursach i szkoleniach poświęconych określonym zawodom. Książki przedstawiają, jak „od kuchni” wygląda praca w danym zawodzie i jakie kwalifikacje są do niej potrzebne oraz jak skutecznie szukać pracy w zawodzie i czego można się spodziewać po jej rozpoczęciu. Autorami książek są osoby mające bogate doświadczenie w danym zawodzie.

PODSTAWY PROGRAMOWE, PROGRAMY NAUCZANIA, PLANY WYNIKOWE I PLANY NAUCZANIA
W naszym Wydawnictwie opracowaliśmy dla Państwa programy nauczania do podstaw przedsiębiorczości, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, kompetencji personalnych i społecznych oraz organizacji pracy małych zespołów oraz plany wynikowe do podstaw przedsiębiorczości, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, kompetencji personalnych i społecznych i organizacji pracy małych zespołów, elementów prawa, sprzedaży produktów i usług reklamowych, marketingu, statystyki i zasad rachunkowości.


Pełny wykaz opracowanych przez nas programów nauczania i planów wynikowych wykaz zamieszczony jest w pliku Materiały dodatkowe dla nauczycieli (PDF). Programy nauczania i plany nauczania wysyłamy bezpłatnie w formie elektronicznej jako załączniki do maila. Nauczycieli zainteresowanych otrzymaniem wymienionych w pliku materiałów prosimy o wypełnienie oświadczenia i przysłanie go na adres biuro@ekonomik.biz.pl lub o przysłanie informacji zawartych w oświadczeniu e-mailem na adres biuro@ekonomik.biz.pl.

Nasz program nauczania do podstaw przedsiębiorczości pt. Zarys przedsiębiorczości, który zdobył I miejsce w konkursie na modelowe programy nauczania organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Programy nauczania dla zawodów: strona ORE.
Podstawy programowe kształcenia w zawodach: strona ORE.

Przykładowe plany nauczania: strona ORE.

LINKI
Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Płatności online
PayU - Bezpieczne patnoci internetowe
Bezpieczne zakupy
Home SSL - Bezpieczne poczenie
23 czerwiec 2018
528538 wywołań od 04 grudzień 2011
Sklep internetowy - oprogramowanie oscGold