Wydawnictwo "Ekonomik" - Jacek Musiałkiewicz
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Strona główna » Regulamin sklepu
Regulamin sklepu
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ekonomik.biz.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Ekonomik – Jacek Musiałkiewicz, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 7 m. 1, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 521-104-39-48, REGON 142186291, i zwany jest dalej "SPRZEDAWCĄ".
2. Osoba zamawiająca produkty w sklepie internetowym www.ekonomik.biz.pl zwana jest w treści regulaminu "KLIENTEM".
3. "PRODUKTAMI" w rozumieniu regulaminu są książki oferowane na stronie internetowej www.ekonomik.biz.pl.
4. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF, umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA: Regulamin sklepu w formacie PDF.
5. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.ekonomik.biz.pl kształtowały prawa i obowiązki KLIENTA w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz z uwzględnieniem interesów KLIENTA.
6. KLIENT powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.ekonomik.biz.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem przycisku wyboru (tzw. check-boxu).
7. SPRZEDAWCA prowadzi sprzedaż PRODUKTÓW na rzecz KLIENTÓW za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu, zamówień pocztowych, a także sprzedaż bezpośrednią w siedzibie Wydawnictwa.
8. Zapisy Regulaminu nie dotyczą KLIENTÓW nabywający PRODUKT w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością zawodową lub gospodarczą, czyli KLIENTÓW niebędących konsumentami. Z KLIENTAMI niebędącymi konsumentami (zwłaszcza z księgarniami i hurtowniami) warunki współpracy są ustalane indywidualnie, dlatego zainteresowane podmioty prosimy o kontakt bezpośredni, telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia warunków współpracy.

§ 2. Składanie zamówień
1. KLIENT może składać zamówienia w następującej formie:
 • za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.ekonomik.biz.pl
 • pocztą elektroniczną na adres biuro@ekonomik.biz.pl
 • telefonicznie pod numerami 22 840-19-25 lub 22 851-70-31
 • faksem pod numerem 22 840-19-25
 • listownie na adres: Wydawnictwo Ekonomik - Jacek Musiałkiewicz
                                 ul. Zwierzyniecka 7 m. 1, 00-719 Warszawa
2. Przedmiotem zamówienia są PRODUKTY oferowane na stronie www.ekonomik.biz.pl.
3. KLIENT, składając zamówienie za pośrednictwem sieci Internet, dokonuje wyboru PRODUKTÓW poprzez umieszczenie ich w koszyku.
4. Po dokonaniu wyboru produktów i złożeniu zamówienia KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez KLIENTA w trakcie składania zamówienia.
5. KLIENT może wprowadzać zmiany lub wycofać zamówienie do momentu wysłania zamówienia przez SPRZEDAWCĘ.
6. Informację o wprowadzeniu zmian do zamówienia lub o wycofaniu zamówienia KLIENT jest zobowiązany przekazać na adres e-mail biuro@ekonomik.biz.pl lub telefonicznie pod numer 22 840-19-25.
7. Jeżeli KLIENT zapłacił już za zamówienie, które później zmienił lub anulował, SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI należną kwotę w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu wprowadzenia zmian lub anulowania zamówienia. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego zamówienie zostało opłacone, lub przekazem pieniężnym na wskazany przez KLIENTA adres.
8. W przypadku gdy wszystkie lub część zamawianych PRODUKTÓW jest niedostępna, SPRZEDAWCA poinformuje o tym KLIENTA na podany w zamówieniu e-mail lub numer telefonu. KLIENT może wtedy wybrać jedną z poniższych opcji odnośnie dalszej realizacji zamówienia:
 • wydłużenie czasu realizacji całości lub części zamówienia;
 • realizacja tylko części zamówienia;
 • anulowanie całości lub części zamówienia.
§ 3. Realizacja zamówień – dostawa produktów
1. Dostawy PRODUKTÓW są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która stanowi potwierdzenie istotnych postanowień umowy zawartej pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM.
3. KLIENT ma do wyboru następujące sposoby dostawy zamówienia:
 • przesyłka pocztowa za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy FEDEX;
 • odbiór osobisty w siedzibie Wydawnictwa przy ul. Zwierzynieckiej 7 m. 1 w Warszawie.
4. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA podczas składania zamówienia.
5. Koszty dostawy są uzależnione od wartości zamówienia, sposobu dostawy oraz formy płatności.
6. Koszty dostawy są określone w cenniku dostępnym na stronie Warunki zakupu.
7. Koszty dostawy są wyszczególniane w oddzielnej pozycji w fakturze VAT wystawianej przez SPRZEDAWCĘ dla KLIENTA.
8. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór osobisty KLIENT może odebrać zakupione PRODUKTY w dni robocze w godzinach od 8 do 17. Ustalenie innych godzin odbioru jest możliwe telefonicznie pod numerem 22 840-19-25.

§ 4. Termin realizacji zamówień
1. Termin przekazania zamówienia do realizacji zależy od wybranej przez KLIENTA formy płatności:
 • w przypadku płatności gotówką zamówienie jest przekazywane do realizacji w momencie otrzymania gotówki;
 • w przypadku zapłaty przy odbiorze PRODUKTU (zaliczenie pocztowe) zamówienie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ zamówienia;
 • w przypadku przedpłaty przelewem bankowym zamówienie jest przekazywane do realizacji po wpłynięciu kwoty przelewu odpowiadającej wartości zamówienia na rachunek bankowy SPRZEDAWCY;
 • w przypadku przedpłaty w systemie płatności elektronicznych PayU zamówienie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od PayU;
 • w przypadku przelewu z odroczonym terminem płatności zamówienie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu zamówienia przez SPRZEDAWCĘ.
2. Maksymalny termin przekazania zamówienia do realizacji wynosi:
 • we wrześniu i październiku 2 dni robocze (tj. dni od poniedziałku do piątku), liczone od daty złożenia zamówienia;
 • w pozostałych miesiącach 3 dni robocze.
3. Zamówienie złożone do godziny 10.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia w dzień roboczy po godzinie 10.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.
4. Termin otrzymania przesyłki przez KLIENTA obejmuje termin przekazania zamówienia do realizacji plus czas dostawy.
5. Czas dostawy przesyłki przez Pocztę Polską wynosi zwykle 1-4 dni robocze, natomiast przez firmę kurierską 1-2 dni robocze.
6. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie PRODUKTÓW lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez KLIENTA błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 5. Ceny produktów
1. Wszystkie ceny PRODUKTÓW i koszty przesyłki podawane przez SPRZEDAWCĘ są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy PRODUKCIE jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez KLIENTA i nie zawiera kosztu dostawy.
3. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen PRODUKTÓW znajdujących się w jego ofercie oraz wprowadzania do oferty nowych PRODUKTÓW.

§ 6. Formy płatności
KLIENT może wybrać następujące formy płatności za zamówione PRODUKTY:
 • gotówka – przy odbiorze osobistym w siedzibie Wydawnictwa;
 • zapłata przy odbiorze PRODUKTU – przy dostawie PRODUKTÓW za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej;
 • przedpłata przelewem bankowym – przy dostawie PRODUKTÓW za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej;
 • przedpłata w systemie płatności elektronicznych PayU – przy dostawie PRODUKTÓW za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej;
 • przelew z odroczonym terminem płatności – tylko w przypadku składania zamówienia przez publiczne placówki oświatowe lub w przypadku indywidualnego uzgodnienia tej formy płatności przez KLIENTA ze SPRZEDAWCĄ.
§ 7. Promocje
1. SPRZEDAWCA udziela następujących stałych rabatów cenowych:
 • Rabat w wysokości 10% jest udzielany wówczas, gdy KLIENT zamawia 15 lub więcej egzemplarzy jednej pozycji zamówienia.
 • Rabat w wysokości 15% jest udzielany wówczas, gdy KLIENT zamawia 40 lub więcej egzemplarzy jednej pozycji zamówienia.
2. SPRZEDAWCA ma prawo przeprowadzania i odwoływania innych akcji promocyjnych na oferowane przez siebie PRODUKTY oraz wyprzedaży, a także wprowadzania w nich zmian.
3. Warunki innych akcji promocyjnych i wyprzedaży będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej SPRZEDAWCY www.ekonomik.biz.pl.
4. Innych promocji i wyprzedaży nie można łączyć między sobą ani ze stałymi rabatami cenowymi, chyba że warunki danej promocji lub wyprzedaży będą zawierały inne postanowienia.

§ 8. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) KLIENT może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym KLIENT lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała PRODUKT od pracownika SPRZEDAWCY lub od pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
4. W przypadku gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podał on rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone mu zapłacone środki.
5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem bądź ich części.
6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysyłanie skanu oświadczenia na adres e-mail biuro@ekonomik.biz.pl.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres SPRZEDAWCY.
9. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie umowę uważa się za niezawartą.
10. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz otrzymania PRODUKTU, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia PRODUKTU do KLIENTA.
11. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania PRODUKTU z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu odesłania PRODUKTU, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU z tytułu odstąpienia od umowy, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania PRODUKTU do SPRZEDAWCY.
13. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy podany przez KLIENTA w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
14. KLIENT ma obowiązek zwrócić PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie PRODUKTU przed upływem terminu.
15. KLIENT nabywający PRODUKT w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (KLIENT niebędący konsumentem) nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

§ 9. Reklamacje wad produktów
1. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny wobec KLIENTA, jeżeli sprzedany PRODUKT ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych PRODUKTÓW z umową.
2. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego PRODUKTU przez SPRZEDAWCĘ.
3. SPRZEDAWCA w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji KLIENTA i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez SPRZEDAWCĘ KLIENT powinien dostarczyć do SPRZEDAWCY reklamowany PRODUKT lub PRODUKTY wraz z dowodem ich zakupu oraz opisem reklamacji.
5. Opis reklamacji KLIENT może sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
6. W przypadku gdy PRODUKT został dostarczony do KLIENTA za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamowany PRODUKT, dowód zakupu oraz opis reklamacji należy wysłać na adres SPRZEDAWCY.
7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji PRODUKT zostanie wymieniony na wolny od wad lub KLIENT będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej kwoty.
8. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego PRODUKTU ponosi SPRZEDAWCA i zwraca je po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
9. Zwrot zapłaconej przez KLIENTA kwoty oraz kosztów odesłania reklamowanego PRODUKTU nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji – przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez KLIENTA rachunek bankowy lub adres.
10. KLIENT nabywający PRODUKT w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (KLIENT niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi za wady fizyczne PRODUKTU ogranicza się do kwoty, jaką KLIENT zapłacił SPRZEDAWCY za nabycie danego PRODUKTU.

§ 10. Dane osobowe
1. Składając zamówienie, KLIENT wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych SPRZEDAWCY oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
2. Powierzone SPRZEDAWCY dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane będą:
 • w celu realizacji zamówień składanych przez KLIENTA;
 • w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez SPRZEDAWCĘ – ale tylko wówczas, gdy KLIENT wyrazi na to zgodę.
3. SPRZEDAWCA nie przekazuje, nie odsprzedaje i nie udostępnia powierzonych danych osobom trzecim niezwiązanym z działalnością SPRZEDAWCY.
4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
5. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT sklepu internetowego www.ekonomik.biz.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

§ 11. Inne postanowienia
1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2016 r.
3. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie sklepu internetowego www.ekonomik.biz.pl.
4. Wszelkie uwagi i problemy można zgłaszać na adres e-mail biuro@ekonomik.biz.pl lub telefonicznie pod numer 22 840-19-25.

Załącznik 1. Wzór odstąpienia od umowy
Załącznik 2. Formularz reklamacji

Regulamin sklepu w formacie PDF
Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Płatności online
PayU - Bezpieczne patnoci internetowe
Bezpieczne zakupy
Home SSL - Bezpieczne poczenie
23 czerwiec 2018
528511 wywołań od 04 grudzień 2011
Sklep internetowy - oprogramowanie oscGold