Strona główna » Kadry i płace » Kadry i płace - podręcznik
Kadry i płace - podręcznik 1Kadry i płace - podręcznik 2
Kadry i płace - podręcznik 1
Kadry i płace - podręcznik 2
Nowe wydanie

Kadry i płace - podręcznik

Koszt wysyłki: od 14,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-137-6

Cena: 48,30 zł

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Materiały dodatkowe
 • Wykaz aktów prawnych
 • W zestawie taniej (1)
 • Recenzje produktu (0)
 
Autorka: Aleksandra Szafran
 
 O książce: 
Podręcznik uwzględnia najnowsze nowelizacje Kodeksu pracy, które zostały opublikowane w kwietniu 2023 roku oraz wszystkie zmiany podatkowe, które weszły w życie w 2022 i 2023 roku.

Książka zawiera omówienie pełnego zakresu działań wykonywanych przez działy kadr i płac – od czynności związanych z zatrudnieniem pracownika, przez czynności dotyczące rozliczenia czasu pracy, obliczenia wynagrodzeń i sporządzenia listy płac, aż po czynności związane z zakończeniem stosunku pracy i sporządzeniem właściwych dokumentów. 

Autorka książki jest praktykiem, zajmującym się od wielu lat omawianą w książce problematyką. Dlatego wszystkie zagadnienia są przedstawione w jak najbardziej praktyczny sposób i zobrazowane licznymi wzorami dokumentów, wyliczeniami i przykładami. Dodatkowo po większości rozdziałów znajduje się obszerne studium przypadku, w którym czytelnik może prześledzić procesy kadrowo-płacowe zachodzące w jednej, konkretnej firmie, zatrudniającej pracowników różniących się m.in. wymiarem i systemem czasu pracy oraz wynagrodzeniem.

Książka „Kadry i płace” może być wykorzystywana przez:
 1. osoby zajmujące się w pracy zawodowej prowadzeniem spraw kadrowych lub płacowych;
 2. organizatorów kursów i szkoleń z zakresu kadr i płac – jako materiał szkoleniowy dla uczestników;
 3. uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych, kształcących w zawodach technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości (w książce omówione są zagadnienia dotyczące kadr i płac występujące w najnowszych podstawach programowych kształcenia w ww. zawodach opublikowanych w 2019 roku); 
 4. studentów kierunków ekonomicznych;
 5. wszystkich zainteresowanych problematyką kadrowo-płacową.

Książka zawiera:
 • 285 stron formatu B5
 • 40 tabel
 • 5 rysunków
 • 49 wzorów dokumentów
 • 200 przykładów

alt Spis treści
alt Fragment


ISBN 978-83-7735-137-6
Wydanie III (2023 r.)


 
 Fragmenty recenzji:
„Polecam przede wszystkim osobom, które zapoznają się z tematyką kadr i płac. Szczegółowa pozycja, która – poparta kodeksem pracy – da bardzo dobre efekty!” (recenzja ze strony www.empik.com)
„Świetny podręcznik. Bardzo praktycznie opisany. Język prosty i zrozumiały dla każdego. Dużo szablonów umów wykorzystywanych w praktyce. Polecam!” (recenzja ze strony www.empik.com
 
 O autorce: 
Aleksandra Szafran – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w działach kadrowo-płacowych różnych firm. Od wielu lat w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi szkolenia z tego zakresu.

 
1. Zatrudnienie pracownika
   1.1. Proces rekrutacyjny
   1.2. Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika
   1.3. Kompletowanie dokumentacji
   1.4. Sposób zawarcia umowy – termin, forma, treść
   1.5. Rodzaje umów o pracę
   1.6. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika
   1.7. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
   Studium przypadku

2. Inne formy zatrudnienia – umowy cywilnoprawne
   2.1. Umowa-zlecenie
   2.2. Umowa o dzieło
   2.3. Różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi
   2.4. Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS
   Studium przypadku

3. Czas pracy
   3.1. Ogólne pojęcia z zakresu czasu pracy
   3.2. Praca w godzinach nocnych
   3.3. Praca w godzinach nadliczbowych
   3.4. Ewidencja czasu pracy
   Studium przypadku

4. Urlopy wypoczynkowe
   4.1. Wymiar urlopu wypoczynkowego
   4.2. Zasady udzielania urlopu
   4.3. Inne rodzaje zwolnień od pracy
   Studium przypadku

5. Szczególne uprawnienia wynikające z rodzicielstwa
   5.1. Ochrona stosunku pracy
   5.2. Urlop macierzyński
   5.3. Urlop rodzicielski
   5.4. Urlop ojcowski
   5.5. Urlop wychowawczy
   5.6. Uprawnienia pracownika związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskich
   Studium przypadku

6. Zagadnienia związane z przebiegiem zatrudnienia
   6.1. Zmiana warunków umów o pracę
   6.2. Upomnienia, nagany i nagrody
   Studium przypadku

7. Ogólne warunki ustalania wynagrodzenia za pracę
   7.1. Regulamin wynagradzania
   7.2. Systemy wynagrodzeń
   7.3. Stałe i zmienne składniki wynagrodzeń
   7.4. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
   7.5. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy
   Studium przypadku

8. Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzeń
   8.1. Płaca minimalna
   8.2. Przychody ze stosunku pracy
   8.3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
   8.4. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
   8.5. Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
   8.6. Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia za pracę
   8.7. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
   8.8. Zasady ustalania podatku dochodowego z umów cywilnoprawnych
   8.9. Lista płac
   Studium przypadku

9. Wynagrodzenie i zasiłki za czas choroby
   9.1. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i prawo do świadczeń
   9.2. Wynagrodzenie za czas choroby
   9.3. Zasiłek chorobowy
   9.4. Inne rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
   9.5. Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
   9.6. Lista płac w przypadku absencji pracownika spowodowanej chorobą
   9.7. Rozliczenie składkowe osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem i na urlopie wychowawczym
   Studium przypadku

10. Potrącenia z wynagrodzeń. Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
   10.1. Potrącenia dokonywane bez zgody pracownika
   10.2. Potrącenia dobrowolne
   10.3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
   Studium przypadku

11. Świadczenia pozapłacowe
   11.1. Rodzaje świadczeń pozapłacowych
   11.2. Ogólne warunki ustalania dodatkowego przychodu pracownika
   11.3. Rozliczenie świadczenia pozapłacowego na liście płac
   Studium przypadku

12. Konsekwencje wypłat wynagrodzeń na obowiązki pracodawcy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędem skarbowym
   12.1. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
   12.2. Rozliczenia z urzędem skarbowym
   Studium przypadku

13. Zakończenie stosunku pracy i związane z tym obowiązki pracodawcy
   13.1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę
   13.2. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
   13.3. Świadectwo pracy
   13.4. Zakończenie umów cywilnoprawnych
   13.5. Wyrejestrowanie pracownika lub zleceniobiorcy z ZUS
   Studium przypadku

14. Dokumentacja do ustalenia prawa do emerytury lub renty
   Studium przypadku

15. Wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń
   15.1. Wskaźniki dotyczące zatrudnienia
   15.2. Wskaźniki dotyczące wynagrodzeń

16. Przepisy prawne dotyczące spraw kadrowych, płacowych i emerytalno-rentowych

 

W 2015 r. podręcznik Kadry i płace (wydanie I) był dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie opinii rzeczoznawców: dra Marka Gumkowskiego, dr inż. Justyny Górnej, mgr inż. Aleksandry Grobelnej i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach (nr ewidencyjny MEN 7/2015).
(Patrz: Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przeznaczonych do kształcenia w zawodach opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach).

Od 1 stycznia 2019 r. – po zmianie przepisów Ustawy o systemie oświaty – podręczniki do nauki zawodu (podręczniki do kształcenia zawodowego) nie podlegają procedurze dopuszczenia i mogą być używane w szkołach jako materiały edukacyjne.
 

Do podręcznika Kadry i płace mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:

1. Zestaw 6 testów (dla dwóch grup)

Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.

 

Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Kadry i płace” (stan na 20 września 2022 r.).
1.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510)
3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1009, z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 504)
7. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1732)
8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 690, z późn. zm.)
9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285, z późn. zm.)

10. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności, pracodawcy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 7)
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1632)
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie ,sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 927)
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz. 14, z późn. zm.)
14. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1862)

 
ZESTAW: Kwalifikacja EKA.05
szt. Do koszyka

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.


USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Polityka cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ