1 » O naszych książkach2

O naszych książkach

Informacje o poszczególnych książkach
Szczegółowe informacje o każdej książce z naszej oferty znajdą Państwo w lewym pasku na stronie głównej – po kliknięciu na interesujący Państwa tytuł. Dodatkowo informacje te znajdują się w katalogu książek (plik PDF) zamieszczonym tutaj.

Dla kogo przeznaczone są nasze książki
W ofercie mamy książki przeznaczone dla uczniów techników, liceów ogólnokształcących, szkół branżowych I i II stopnia oraz słuchaczy szkół policealnych. Nasze książki mogą być również wykorzystywane przez:
 • uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • studentów kierunków ekonomicznych, prawniczych i administracyjnych;
 • organizatorów kursów i szkoleń – jako materiały szkoleniowe dla uczestników;
 • osoby przygotowujące się samodzielnie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu prawa, kadr i płac, marketingu, administracji i rachunkowości;
 • osoby pracujące w urzędach i przedsiębiorstwach, zajmujące się pracą biurową, obsługą klientów, kadrami, płacami, marketingiem, rachunkowością, analizami finansowymi i ekonomicznymi.
Jakie książki wydajemy
Aktualnie wydajemy 6 rodzajów książek:
 1. podręczniki;
 2. zbiory ćwiczeń;
 3. materiały edukacyjne;
 4. książkę ułatwiającą przygotowanie do matury z matematyki;
 5. książki ułatwiające przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 6. książki z serii „Zawodowcy”.
Poniżej znajdują się informacje o poszczególnych rodzajach.

1. Podręczniki
Od 1 stycznia 2019 r. zostały zmienione przepisy ustawy o systemie oświaty dotyczące podręczników do przedmiotów zawodowych. W zakresie podręczników do przedmiotów ogólnokształcących przepisy nie uległy zmianie, dlatego nasz nowy podręcznik pt. Podstawy przedsiębiorczości 2.0 był zgłoszony do MEN i został wpisany do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia zawodowego (nr ewidencyjny 1113/2020). Podręcznik ten został dopuszczony do kształcenia w technikach, liceach ogólnokształcących i szkołach branżowych I stopnia (dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej). Dotychczasowy podręcznik do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości pt. Zarys przedsiębiorczości (nr ewidencyjny MEN 763/2015) może być wykorzystywany w szkołach branżowych I stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących – we wszystkich klasach, w których uczą się absolwenci dotychczasowych gimnazjów.

Od 1 stycznia 2019 r. z przepisów prawnych zostało wycofane pojęcie „podręcznik do kształcenia w zawodzie”. Tak więc obecnie podręczniki do kształcenia w zawodach nie są już dopuszczane do użytku szkolnego przez MEN i nie są wpisywane do żadnych wykazów. Zamieszczone na stronie MEN wykazy kończą się na podręcznikach wpisanych do 31 grudnia 2018 r. Początkowo od 1 stycznia 2019 r. wszystkim wydawanym książkom pełniącym funkcję podręcznika do kształcenia w zawodach zamierzaliśmy nadawać podtytuł „Materiał edukacyjny”. Jednak po obserwacji działań innych wydawnictw zmieniliśmy tę decyzję i będą one nosiły podtytuł „Podręcznik do kształcenia zawodowego”. 

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania wszystkich wydanych przez nas podręczników w realizacji nowej podstawy programowej z 2019 r. znajdą Państwo pod tym linkiem.


Dla wszystkich zawodów przeznaczone są podręczniki: Dla grup zawodów przeznaczone są podręczniki:
 • Ekonomia w zarysie (numer ewidencyjny MEN 1.8./2017). Obejmuje on treści nauczania dotyczące pojęć z zakresu mikroekonomii i makroekonomii występujące w podstawach programowych kształcenia w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik archiwista, technik spedytor, technik logistyk, technik księgarstwa, technik prac biurowych, technik usług pocztowych i finansowych i sprzedawca;
 • Praca biurowa i korespondencja (podręcznik do kształcenia zawodowego – zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie podlega procedurze zatwierdzania przez MEN). Obejmuje on treści nauczania dotyczące pracy biurowej i korespondencji, występujące w podstawach programowych kształcenia w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik archiwista i technik prac biurowych.
Dla pojedynczych zawodów przeznaczone są podręczniki:
 • Prowadzenie rachunkowości. Tom 1. Zasady rachunkowości (podręcznik do kształcenia zawodowego – zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie podlega procedurze zatwierdzania przez MEN) – dla zawodu technik rachunkowości (trzecia część kwalifikacji EKA.07);
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej (numer ewidencyjny MEN 9/2017) – dla zawodów: technik ekonomista i technik rachunkowości (trzecia część kwalifikacji A.36./AU.36);
 • Sprzedaż produktów i usług reklamowych (numer ewidencyjny MEN 35/2016) – dla zawodu technik organizacji reklamy (kwalifikacja A.26/AU.29);
 • Elementy prawa (numer ewidencyjny MEN 52/2015) – dla zawodu technik ekonomista (pierwsza część kwalifikacji A.35./AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). Podręcznik ten może być wykorzystany również przy nauczaniu przedmiotów, na których omawiane są zagadnienie z zakresu prawa występujące w kwalifikacjach wyodrębnionych w ramach podstaw programowych kształcenia w następujących zawodach: technik rachunkowości, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik spedytor, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik księgarstwa, sprzedawca, technik prac biurowych, technik agrobiznesu oraz technik usług pocztowych i finansowych;
 • Kadry i płace (numer ewidencyjny MEN 7/2015) – dla zawodu technik ekonomista (druga część kwalifikacji A.35./AU.35);
 • komplet podręczników do kwalifikacji A.68/AU.68 dla zawodu technik administracji: Wybrane zagadnienia z prawa (numer ewidencyjny MEN 11/2016), Pracownicy administracji publicznej (numer ewidencyjny MEN 1/2016), Prawo administracyjne (numer ewidencyjny MEN 27/2015), Postępowanie administracyjne (numer ewidencyjny MEN 41/2014), Podstawy finansów publicznych (numer ewidencyjny MEN 5/2015).
W sprzedaży posiadamy również podręczniki do kształcenia zawodowego dopuszczone do użytku przed wejściem w życie podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. Podręczniki te znajdują się w jednym z wykazów podręczników zamieszczonych na stronie internetowej MEN.
 • Marketing (numer ewidencyjny MEN 33/97) – dla zawodów technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości;
 • Zasady rachunkowości (numer ewidencyjny MEN 31/03) – dla zawodów technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości.
2. Zbiory ćwiczeń
Zbiory ćwiczeń – nazywane w ustawie o systemie oświaty materiałami ćwiczeniowymi – to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. Podobnie jak materiały edukacyjne, nie podlegają one procedurze dopuszczania przez Ministra Edukacji Narodowej i nie są umieszczane w żadnych urzędowych wykazach. Decyzja o tym, czy i jakie materiały stosować, należy wyłącznie do nauczycieli. Wybrane przez nauczycieli materiały ćwiczeniowe powinny być corocznie podawane przez dyrektora szkoły do publicznej wiadomości wraz z obowiązującym w danym roku szkolnym zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W ofercie posiadamy zbiory ćwiczeń do następujących wydanych przez nas podręczników: Ekonomia w zarysie, Elementy prawa, Marketing, Kompetencje personalne i społeczne, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Podstawy finansów publicznych, Postępowanie administracyjne, Pracownicy administracji publicznej, Prawo administracyjne, Prowadzenie sprzedaży, Sprzedaż produktów i usług reklamowych, Wybrane zagadnienia z prawa, Zarys przedsiębiorczości, Zasady rachunkowości.
 

3. Materiały edukacyjne
Od 1 stycznia 2019 r. materiały edukacyjne zastępują podręczniki do kształcenia w zawodach. Materiały edukacyjne nie są zatwierdzane przez MEN ani wpisywane do żadnych wykazów. Wyboru materiałów edukacyjnych dokonują nauczyciele przedmiotu, a dyrektor szkoły corocznie powinien podawać do publicznej wiadomości obowiązującym w danym roku szkolnym zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych. W naszej ofercie posiadamy następujące materiały edukacyjne:
 • Statystyka – materiały edukacyjne. Książka ta może być wykorzystana w klasach realizujących podstawy programowe zarówno z 2017, jak i 2019 r. Omówione są w niej zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w kształceniu uczniów zdobywających następujące zawody: technika ekonomisty, technika rachunkowości, technika administracji, technika prac biurowych, technika usług pocztowych i finansowych, technika spedytora, technika logistyk oraz magazyniera–logistyka.
 • Prawo w turystyce i hotelarstwie – materiały edukacyjne. Książka ta może być wykorzystana w klasach realizujących podstawy programowe zarówno z 2017, jak i 2019 r. Omówione są w niej wybrane zagadnienia dotyczące prawa, które zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach z 2019 r. powinny być uwzględnione w kształceniu uczniów zdobywających zawody technika organizacji turystyki oraz technika turystyki na obszarach wiejskich. W klasach, w których realizowana jest podstawa programowa z 2017 r., książka może być wykorzystana w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik turystyki wiejskiej.
4. Książka ułatwiająca przygotowanie do matury
Książka Matura z matematyki. Poziom podstawowy. Zbiór zadań przeznaczona jest dla uczniów techników i liceów ogólnokształcących przygotowujących się do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Zawiera ona łącznie 346 zadań zamkniętych i 331 zadań otwartych. Jej autorem jest nauczyciel matematyki w technikum, którego uczniowie od kilku lat w 100% zdają maturę z matematyki.

5. Książki ułatwiające przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Autorami książek ułatwiających przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są doświadczeni nauczyciele i egzaminatorzy OKE. Każda z książek składa się z repetytorium, które zawiera powtórkę z teorii z danej kwalifikacji, zadań testowych, egzaminacyjnych zadań praktycznych oraz zestawów egzaminacyjnych. W osobnej książce wydawane są odpowiedzi do wszystkich zadań. W ofercie mamy książki, które pozwolą uczniom lub słuchaczom przygotować się do egzaminu zawodowego z następujących kwalifikacji: 6. Książki z serii "Zawodowcy"
Książki te są przeznaczone dla uczniów, absolwentów oraz osób poszukujących pracy. Można je wykorzystywać w szkołach jako książki pomocnicze oraz na kursach i szkoleniach poświęconych określonym zawodom. Książki przedstawiają, jak „od kuchni” wygląda praca w danym zawodzie i jakie kwalifikacje są do niej potrzebne oraz jak skutecznie szukać pracy w zawodzie i czego można się spodziewać po jej rozpoczęciu. Autorami książek są osoby mające bogate doświadczenie w danym zawodzie. W tej serii wydaliśmy dotychczas następujące książki: Przedstawiciel handlowy, Sprzedawca, Kasjer, Pracownik biura rachunkowego, Pracownik call center.
 
Przejdź do strony głównej

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

 • Wydawnictwo Ekonomik - Jacek Musiałkiewicz
  ul. Zwierzyniecka 7 m. 1
  00-719 Warszawa
 • E-mail:biuro@ekonomik.biz.pl
 • Telefon22 840-19-25
  22 851-70-31
 • Fax22 840-19-25

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a będziemy Cię powiadamiać o nowych książkach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

 

Systemy płatności

 • PayU

Bezpieczne zakupy

 • Home SSL