1 » O naszych książkach2

O naszych książkach

Informacje o poszczególnych książkach
Szczegółowe informacje o każdej książce z naszej oferty znajdą Państwo w lewym pasku na stronie głównej – po kliknięciu na interesujący Państwa tytuł. Dodatkowo informacje te znajdują się w katalogu książek (plik PDF) zamieszczonym tutaj.

Dla kogo przeznaczone są nasze książki
W ofercie mamy książki przeznaczone dla uczniów techników, liceów ogólnokształcących, zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia oraz słuchaczy szkół policealnych. Nasze książki, zwłaszcza podręczniki, mogą być również wykorzystywane przez:
 • uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • studentów kierunków ekonomicznych, prawniczych i administracyjnych;
 • organizatorów kursów i szkoleń – jako materiały szkoleniowe dla uczestników;
 • osoby przygotowujące się samodzielnie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu prawa, kadr i płac, marketingu, administracji i rachunkowości;
 • osoby pracujące w urzędach i przedsiębiorstwach, zajmujące się obsługą klientów, kadrami, płacami, marketingiem, rachunkowością, analizami finansowymi i ekonomicznymi.
Jakie książki wydajemy
Aktualnie wydajemy 6 rodzajów książek:
 1. podręczniki;
 2. zbiory ćwiczeń;
 3. materiały edukacyjne;
 4. książkę ułatwiającą przygotowanie do matury z matematyki;
 5. książki ułatwiające przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 6. książki z serii „Zawodowcy”.
Poniżej znajdują się informacje o poszczególnych rodzajach.

1. Podręczniki
Według ustawy o systemie oświaty przez podręcznik należy rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego. Inne wydawnictwa oferujące książki dla szkół mianem podręczników często określają różne typy publikacji, które nie zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. W naszym Wydawnictwie mianem podręczników określamy jedynie te książki, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisane do odpowiednich wykazów podręczników.

Wszystkie nasze podręczniki są dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Procedura dopuszczania podręcznika polega m.in. na tym, że jest on oceniany przez trzech rzeczoznawców wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej: jednego językowego i dwóch merytoryczno-dydaktycznych. Dzięki temu mogą Państwo być pewni, że podręczniki, które wydaliśmy, są zgodne z obowiązującą podstawą programową oraz poprawne pod względem merytorycznym i językowym.

Dokładamy starań, aby wydawane przez nas podręczniki były jak najbardziej aktualne. Jednak w wielu dziedzinach życia zmiany zachodzą bardzo szybko i często (szczególnie w prawie). Jeżeli zmiany te dotyczą istotnych zagadnień poruszanych w podręcznikach, ich autorzy opracowują wkładki aktualizacyjne, które zamieszczamy na stronach poszczególnych książek.

W ofercie mamy podręczniki zarówno do kształcenia ogólnego, jak i zawodowego. Do kształcenia ogólnego posiadamy podręcznik do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości pt. Zarys przedsiębiorczości (nr ewidencyjny MEN 763/2015). W roku szkolnym 2018/2019 podręcznik ten może być wykorzystywany w szkołach branżowych I stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących oraz zasadniczych szkołach zawodowych.

Do kształcenia zawodowego mamy podręczniki, które są przeznaczone dla wszystkich zawodów, dla grupy zawodów lub dla jednego zawodu. W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie te podręczniki mogą być wykorzystywane w szkołach realizujących podstawy programowe kształcenia w zawodach z 2012 r. i z 2017 r.

Dla wszystkich zawodów przeznaczone są podręczniki:
W roku szkolnym 2018/2019 mogą być one wykorzystywane w szkołach branżowych I stopnia, technikach, szkołach policealnych oraz zasadniczych szkołach zawodowych.

Dla grup zawodów przeznaczony jest podręcznik Ekonomia w zarysie (numer ewidencyjny MEN 1.8./2017). Obejmuje on treści nauczania dotyczące pojęć z zakresu mikroekonomii i makroekonomii PKZ(A.m)/PKZ(AU.m), wspólne dla zawodów: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec i technik księgarstwa. W roku szkolnym 2017/2018 podręcznik ten może być wykorzystywany w technikach i szkołach policealnych realizujących kształcenie w jednym z ww. zawodów.

Dla pojedynczych zawodów przeznaczone są podręczniki:
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej (numer ewidencyjny MEN 9/2017) – dla zawodów: technik ekonomista i technik rachunkowości (trzecia część kwalifikacji A.36./AU.36);
 • Sprzedaż produktów i usług reklamowych (numer ewidencyjny MEN 35/2016) – dla zawodu technik organizacji reklamy (kwalifikacja A.26/AU.29);
 • Elementy prawa (numer ewidencyjny MEN 52/2015) – dla zawodu technik ekonomista (pierwsza część kwalifikacji A.35./AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). Podręcznik ten może być wykorzystany również przy nauczaniu przedmiotów, na których omawiane są zagadnienie z zakresu prawa występujące w kwalifikacjach wyodrębnionych w ramach podstaw programowych kształcenia w następujących zawodach: technik rachunkowości, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik spedytor, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik księgarstwa, sprzedawca, technik prac biurowych, technik agrobiznesu oraz technik usług pocztowych i finansowych;
 • Kadry i płace (numer ewidencyjny MEN 7/2015) – dla zawodu technik ekonomista (druga część kwalifikacji A.35./AU.35);
 • komplet podręczników do kwalifikacji A.68/AU.68 dla zawodu technik administracji: Wybrane zagadnienia z prawa (numer ewidencyjny MEN 11/2016), Pracownicy administracji publicznej (numer ewidencyjny MEN 1/2016), Prawo administracyjne (numer ewidencyjny MEN 27/2015), Postępowanie administracyjne (numer ewidencyjny MEN 41/2014), Podstawy finansów publicznych (numer ewidencyjny MEN 5/2015).
W sprzedaży posiadamy również podręczniki do kształcenia zawodowego dopuszczone do użytku przed wejściem w życie podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. Podręczniki te znajdują się w jednym z wykazów podręczników zamieszczonych na stronie internetowej MEN.
 • Marketing (numer ewidencyjny MEN 33/97) – dla zawodów technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości;
 • Zasady rachunkowości (numer ewidencyjny MEN 31/03) – dla zawodów technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości.
2. Zbiory ćwiczeń
Zbiory ćwiczeń – nazywane w ustawie o systemie oświaty materiałami ćwiczeniowymi – to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. Podobnie jak materiały edukacyjne, nie podlegają one procedurze dopuszczania przez Ministra Edukacji Narodowej i nie są umieszczane w żadnych urzędowych wykazach. Decyzja o tym, czy i jakie materiały stosować, należy wyłącznie do Państwa. Materiały ćwiczeniowe powinny być jednak wymienione w szkolnych wykazach i podawane do publicznej wiadomości.

W ofercie posiadamy zbiory ćwiczeń do następujących wydanych przez nas podręczników: Ekonomia w zarysie, Elementy prawa, Marketing, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Podstawy finansów publicznych, Postępowanie administracyjne, Pracownicy administracji publicznej, Prawo administracyjne, Prowadzenie sprzedaży, Sprzedaż produktów i usług reklamowych, Wybrane zagadnienia z prawa, Zarys przedsiębiorczości, Zasady rachunkowości.
 

3. Materiały edukacyjne
Według ustawy o systemie oświaty materiały edukacyjne są to materiały, które zastępują lub uzupełniają podręcznik. Materiały edukacyjne wydajemy tylko wtedy, gdy dana książka nie może być zatwierdzona ze względów formalnych jako podręcznik. Dążymy do tego, aby wszystkie nasze książki były dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisane do obowiązujących wykazów podręczników. Takie działanie podyktowane jest tym, że chcemy zapewnić Państwu jak najwyższą jakość naszych publikacji. W naszej ofercie posiadamy następujące materiały edukacyjne:
 • Statystyka – materiały edukacyjne. W książce omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w podstawach programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. w części PKZ (A.m)/ PKZ (AU.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. W związku ze zmianami podstawy programowej kształcenia w zawodach (wprowadzonymi w 2017 r. i zapowiadanymi na początek 2019 r.) wstrzymaliśmy proces dopuszczania tej książki do użytku szkolnego. Zgłosimy ją do MEN dopiero po ogłoszeniu podstawy programowej kształcenia w zawodach, która będzie obowiązywała w szkołach od początku roku szkolnego 2019/2020.
 • Prawo w turystyce i hotelarstwie – materiały edukacyjne. W książce omówione są wybrane zagadnienia dotyczące prawa, występujące w podstawach programowych kształcenia w zawodach: technik hotelarstwa – PKZ(TG.f), technik obsługi turystycznej – PKZ(TG.g), TG.15.2 oraz technik turystyki wiejskiej – PKZ(TG.08.2), PKZ(TG.09.2). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników podręcznik do kształcenia w zawodzie powinien zawierać usystematyzowaną prezentację treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach w zakresie: zawodu lub jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, albo jednej z części kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Ponieważ książka ta nie zawiera ani treści nauczania w zakresie zawodu, ani w zakresie jednej kwalifikacji, ani w zakresie jednej z części kwalifikacji – nie może być zgłoszona do MEN jako podręcznik, ale może być wykorzystywana jako materiał uzupełniający podręcznik.
4. Książka ułatwiająca przygotowanie do matury
Książka Matura z matematyki. Poziom podstawowy. Zbiór zadań przeznaczona jest dla uczniów techników i liceów ogólnokształcących przygotowujących się do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Zawiera ona łącznie 346 zadań zamkniętych i 331 zadań otwartych. Jej autorem jest nauczyciel matematyki w technikum, którego uczniowie od kilku lat w 100% zdają maturę z matematyki.

5. Książki ułatwiające przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Autorami książek ułatwiających przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są doświadczeni nauczyciele i egzaminatorzy OKE. Każda z książek składa się z repetytorium, które zawiera powtórkę z teorii z danej kwalifikacji, zadań testowych, egzaminacyjnych zadań praktycznych oraz zestawów egzaminacyjnych. W osobnej książce wydawane są odpowiedzi do wszystkich zadań. W ofercie mamy książki do następujących kwalifikacji: W roku szkolnym 2019/2020 planujemy wydanie książek do kwalifikacji:
 • A.22/AU.25 (technik handlowiec).
6. Książki z serii "Zawodowcy"
Książki te są przeznaczone dla uczniów, absolwentów oraz osób poszukujących pracy. Można je wykorzystywać w szkołach jako książki pomocnicze oraz na kursach i szkoleniach poświęconych określonym zawodom. Książki przedstawiają, jak „od kuchni” wygląda praca w danym zawodzie i jakie kwalifikacje są do niej potrzebne oraz jak skutecznie szukać pracy w zawodzie i czego można się spodziewać po jej rozpoczęciu. Autorami książek są osoby mające bogate doświadczenie w danym zawodzie. W tej serii wydaliśmy dotychczas następujące książki: Przedstawiciel handlowy, Sprzedawca, Kasjer, Pracownik biura rachunkowego, Pracownik call center.
 
Przejdź do strony głównej

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

 • Wydawnictwo Ekonomik - Jacek Musiałkiewicz
  ul. Zwierzyniecka 7 m. 1
  00-719 Warszawa
 • E-mail:biuro@ekonomik.biz.pl
 • Telefon22 840-19-25
  22 851-70-31
 • Fax22 840-19-25

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a będziemy Cię powiadamiać o nowych książkach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

 

Systemy płatności

 • PayU

Bezpieczne zakupy

 • Home SSL