Strona główna » O naszych książkach

O naszych książkach

Informacje o poszczególnych książkach
Szczegółowe informacje o każdej książce z naszej oferty znajdą Państwo w lewym pasku na stronie głównej – po kliknięciu na interesujący Państwa tytuł. Dodatkowo informacje te znajdują się w katalogu książek (plik PDF) zamieszczonym tutaj.

Dla kogo przeznaczone są nasze książki
W ofercie mamy książki przeznaczone dla uczniów techników, liceów ogólnokształcących, szkół branżowych I i II stopnia oraz słuchaczy szkół policealnych. Nasze książki mogą być również wykorzystywane przez:
 • uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • studentów kierunków ekonomicznych, prawniczych i administracyjnych;
 • organizatorów kursów i szkoleń – jako materiały szkoleniowe dla uczestników;
 • osoby przygotowujące się samodzielnie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu prawa, kadr i płac, marketingu, administracji i rachunkowości;
 • osoby pracujące w urzędach i przedsiębiorstwach, zajmujące się pracą biurową, obsługą klientów, kadrami, płacami, marketingiem, rachunkowością, analizami finansowymi i ekonomicznymi.
Jakie książki wydajemy
Aktualnie wydajemy 6 rodzajów książek:
 1. podręczniki;
 2. zbiory ćwiczeń;
 3. materiały edukacyjne;
 4. książkę ułatwiającą przygotowanie do matury z matematyki;
 5. książki ułatwiające przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 6. książki z serii „Zawodowcy”.
Poniżej znajdują się informacje o poszczególnych rodzajach.

1. Podręczniki
Od 1 stycznia 2019 r. zostały zmienione przepisy ustawy o systemie oświaty dotyczące podręczników do przedmiotów zawodowych. W zakresie podręczników do przedmiotów ogólnokształcących przepisy nie uległy zmianie, dlatego nasz nowy podręcznik pt. Podstawy przedsiębiorczości 2.0 był zgłoszony do MEN i został wpisany do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia zawodowego (nr ewidencyjny 1113/2020). Podręcznik ten został dopuszczony do kształcenia w technikach, liceach ogólnokształcących i szkołach branżowych I stopnia (dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej). Dotychczasowy podręcznik do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości pt. Zarys przedsiębiorczości (nr ewidencyjny MEN 763/2015) może być wykorzystywany w szkołach branżowych I stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących – we wszystkich klasach, w których uczą się absolwenci dotychczasowych gimnazjów.

Od 1 stycznia 2019 r. z przepisów prawnych zostało wycofane pojęcie „podręcznik do kształcenia w zawodzie”. Tak więc obecnie podręczniki do kształcenia w zawodach nie są już dopuszczane do użytku szkolnego przez MEN i nie są wpisywane do żadnych wykazów. Zamieszczone na stronie MEN wykazy kończą się na podręcznikach wpisanych do 31 grudnia 2018 r. Początkowo od 1 stycznia 2019 r. wszystkim wydawanym książkom pełniącym funkcję podręcznika do kształcenia w zawodach zamierzaliśmy nadawać podtytuł „Materiał edukacyjny”. Jednak po obserwacji działań innych wydawnictw zmieniliśmy tę decyzję i będą one nosiły podtytuł „Podręcznik do kształcenia zawodowego”. 

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania wszystkich wydanych przez nas podręczników w realizacji nowej podstawy programowej z 2019 r. znajdą Państwo pod tym linkiem.


Dla wszystkich zawodów przeznaczone są podręczniki: Dla grup zawodów przeznaczone są podręczniki:
 • Ekonomia w zarysie (numer ewidencyjny MEN 1.8./2017). Obejmuje on treści nauczania dotyczące pojęć z zakresu mikroekonomii i makroekonomii występujące w podstawach programowych kształcenia w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik archiwista, technik spedytor, technik logistyk, technik księgarstwa, technik prac biurowych, technik usług pocztowych i finansowych i sprzedawca;
 • Praca biurowa i korespondencja (podręcznik do kształcenia zawodowego – zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie podlega procedurze zatwierdzania przez MEN). Obejmuje on treści nauczania dotyczące pracy biurowej i korespondencji, występujące w podstawach programowych kształcenia w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik archiwista i technik prac biurowych.
 • Wykonywanie projektów reklam (podręcznik do kształcenia zawodowego – zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie podlega procedurze zatwierdzania przez MEN). Obejmuje on treści nauczania dotyczące projektowania graficznego, występujące w podstawach programowych kształcenia w zawodach: technik reklamy, technik fotografii i multimediów, fotograf, technik informatyk, technik programista oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
Dla pojedynczych zawodów przeznaczone są podręczniki:
 • Prowadzenie rachunkowości. Tom 1. Zasady rachunkowości (podręcznik do kształcenia zawodowego – zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie podlega procedurze zatwierdzania przez MEN) – dla zawodu technik rachunkowości (trzecia część kwalifikacji EKA.07);
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej (numer ewidencyjny MEN 9/2017) – dla zawodów: technik ekonomista i technik rachunkowości (trzecia część kwalifikacji A.36./AU.36);
 • Sprzedaż produktów i usług reklamowych (numer ewidencyjny MEN 35/2016) – dla zawodu technik organizacji reklamy (kwalifikacja A.26/AU.29);
 • Elementy prawa (numer ewidencyjny MEN 52/2015) – dla zawodu technik ekonomista (pierwsza część kwalifikacji A.35./AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). Podręcznik ten może być wykorzystany również przy nauczaniu przedmiotów, na których omawiane są zagadnienie z zakresu prawa występujące w kwalifikacjach wyodrębnionych w ramach podstaw programowych kształcenia w następujących zawodach: technik rachunkowości, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik spedytor, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik księgarstwa, sprzedawca, technik prac biurowych, technik agrobiznesu oraz technik usług pocztowych i finansowych;
 • Kadry i płace (numer ewidencyjny MEN 7/2015) – dla zawodu technik ekonomista (druga część kwalifikacji A.35./AU.35);
 • komplet podręczników do kwalifikacji A.68/AU.68 dla zawodu technik administracji: Wybrane zagadnienia z prawa (numer ewidencyjny MEN 11/2016), Pracownicy administracji publicznej (numer ewidencyjny MEN 1/2016), Prawo administracyjne (numer ewidencyjny MEN 27/2015), Postępowanie administracyjne (numer ewidencyjny MEN 41/2014), Podstawy finansów publicznych (numer ewidencyjny MEN 5/2015).
W sprzedaży posiadamy również podręczniki do kształcenia zawodowego dopuszczone do użytku przed wejściem w życie podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. Podręczniki te znajdują się w jednym z wykazów podręczników zamieszczonych na stronie internetowej MEN.
 • Marketing (numer ewidencyjny MEN 33/97) – dla zawodów technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości;
 • Zasady rachunkowości (numer ewidencyjny MEN 31/03) – dla zawodów technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości.
2. Zbiory ćwiczeń
Zbiory ćwiczeń – nazywane w ustawie o systemie oświaty materiałami ćwiczeniowymi – to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. Podobnie jak materiały edukacyjne, nie podlegają one procedurze dopuszczania przez Ministra Edukacji Narodowej i nie są umieszczane w żadnych urzędowych wykazach. Decyzja o tym, czy i jakie materiały stosować, należy wyłącznie do nauczycieli. Wybrane przez nauczycieli materiały ćwiczeniowe powinny być corocznie podawane przez dyrektora szkoły do publicznej wiadomości wraz z obowiązującym w danym roku szkolnym zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W ofercie posiadamy zbiory ćwiczeń do następujących wydanych przez nas podręczników: Ekonomia w zarysie, Elementy prawa, Marketing, Kompetencje personalne i społeczne, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Podstawy finansów publicznych, Postępowanie administracyjne, Pracownicy administracji publicznej, Prawo administracyjne, Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1, Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 2, Prowadzenie sprzedaży, Sprzedaż produktów i usług reklamowych, Wybrane zagadnienia z prawa, Zarys przedsiębiorczości, Zasady rachunkowości.
 

3. Materiały edukacyjne
Od 1 stycznia 2019 r. materiały edukacyjne zastępują podręczniki do kształcenia w zawodach. Materiały edukacyjne nie są zatwierdzane przez MEN ani wpisywane do żadnych wykazów. Wyboru materiałów edukacyjnych dokonują nauczyciele przedmiotu, a dyrektor szkoły corocznie powinien podawać do publicznej wiadomości obowiązującym w danym roku szkolnym zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych. W naszej ofercie posiadamy następujące materiały edukacyjne:
 • Statystyka – materiały edukacyjne. Książka ta może być wykorzystana w klasach realizujących podstawy programowe zarówno z 2017, jak i 2019 r. Omówione są w niej zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w kształceniu uczniów zdobywających następujące zawody: technika ekonomisty, technika rachunkowości, technika administracji, technika prac biurowych, technika usług pocztowych i finansowych, technika spedytora, technika logistyk oraz magazyniera–logistyka.
 • Prawo w turystyce i hotelarstwie – materiały edukacyjne. Książka ta może być wykorzystana w klasach realizujących podstawy programowe zarówno z 2017, jak i 2019 r. Omówione są w niej wybrane zagadnienia dotyczące prawa, które zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach z 2019 r. powinny być uwzględnione w kształceniu uczniów zdobywających zawody technika organizacji turystyki oraz technika turystyki na obszarach wiejskich. W klasach, w których realizowana jest podstawa programowa z 2017 r., książka może być wykorzystana w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik turystyki wiejskiej.
4. Książka ułatwiająca przygotowanie do matury
Książka Matura z matematyki. Poziom podstawowy. Zbiór zadań przeznaczona jest dla uczniów techników i liceów ogólnokształcących przygotowujących się do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Zawiera ona łącznie 346 zadań zamkniętych i 331 zadań otwartych. Jej autorem jest nauczyciel matematyki w technikum, którego uczniowie od kilku lat w 100% zdają maturę z matematyki.

5. Książki ułatwiające przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Autorami książek ułatwiających przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są doświadczeni nauczyciele i egzaminatorzy OKE. Każda z książek składa się z repetytorium, które zawiera powtórkę z teorii z danej kwalifikacji, zadań testowych, egzaminacyjnych zadań praktycznych oraz zestawów egzaminacyjnych. W osobnej książce wydawane są odpowiedzi do wszystkich zadań. W ofercie mamy książki, które pozwolą uczniom lub słuchaczom przygotować się do egzaminu zawodowego z następujących kwalifikacji:
 • A.18/AU.20 (sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa);
 • A.26/AU.29 (technik organizacji reklamy);
 • A.27/AU.30 (technik organizacji reklamy);
 • A.35/AU.35 (technik ekonomista);
 • A.36/AU.36 (technik ekonomista i technik rachunkowości);
 • A.65/AU.65 (technik rachunkowości);
 • EKA.01 (technik administracji);
 • EKA.05 (technik ekonomista, technik rachunkowości);
 • EKA.07 (technik rachunkowości);
 • HAN.01 (sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa).
6. Książki z serii "Zawodowcy"
Książki te są przeznaczone dla uczniów, absolwentów oraz osób poszukujących pracy. Można je wykorzystywać w szkołach jako książki pomocnicze oraz na kursach i szkoleniach poświęconych określonym zawodom. Książki przedstawiają, jak „od kuchni” wygląda praca w danym zawodzie i jakie kwalifikacje są do niej potrzebne oraz jak skutecznie szukać pracy w zawodzie i czego można się spodziewać po jej rozpoczęciu. Autorami książek są osoby mające bogate doświadczenie w danym zawodzie. W tej serii wydaliśmy dotychczas następujące książki: Przedstawiciel handlowy, Sprzedawca, Kasjer, Pracownik biura rachunkowego, Pracownik call center.
 

Przejdź do strony głównej

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a będziemy Cię powiadamiać o nowych książkach, promocjach i wyprzedażach.

 

Systemy płatności

 • PayU

Bezpieczne zakupy

 • Home SSL
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Polityka cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ