Strona główna » Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej » Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej - podręcznik
Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej - podręcznikBezpieczeństwo i higiena pracy biurowej - podręcznik
Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej - podręcznik
Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej - podręcznik

Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej - podręcznik

Koszt wysyłki: od 10,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-117-8

Cena: 33,60 zł

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Materiały dodatkowe
 • Wykaz aktów prawnych
 • W zestawie taniej (3)
 • Recenzje produktu (0)

Autorka: Joanna Pasoń

  O książce: 
Podręcznik pt. Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej został napisany przez specjalistkę z zakresu bhp, która z wieloma omawianymi zagadnieniami ma do czynienia na co dzień w swojej pracy zawodowej. 

Jest on przeznaczony dla uczniów techników i słuchaczy szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodach zaliczanych do branży ekonomiczno-administracyjnej oraz w zawodzie technika reklamy. Jednak w związku z tym, że wiele zagadnień z zakresu bhp jest wspólnych dla różnych branż i zawodów – książka ta może być wykorzystywana również przez uczniów zdobywających inne zawody. 

Zagadnieniom wspólnym dla wszystkich zawodów poświęconych jest pierwszych siedem rozdziałów podręcznika. Natomiast ostatni ósmy rozdział jest poświęcony organizacji stanowiska pracy biurowej.

W podręczniku omówionych jest wiele zagadnień, które od 2021 roku będą występowały w pisemnej części egzaminu zawodowego (w każdym zawodzie)!

Książka pt. Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej jest nie tylko podręcznikiem szkolnym, ale przede wszystkim poradnikiem, do którego Czytelnik może sięgnąć zawsze, gdy ma taką potrzebę. Dlatego teoria jest w nim ograniczona do minimum, natomiast zamieszczonych jest wiele wzorów dokumentów, przykładów, rysunków, zdjęć i praktycznych wskazówek.

Książka zawiera:
 • 180 stron formatu B5
 • 16 wzorów dokumentów
 • 89 przykładów
 • 59 zdjęć
 • 20 rysunków
 • 33 tabele

alt Spis treści
alt Fragment

ISBN 978-83-7735-117-8
Wydanie I (2020 r.)


 O autorce: 
Joanna Pasoń – specjalistka ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właścicielka firmy organizującej szkolenia z zakresu bhp. Doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zdobywała zarówno prowadząc własną działalność gospodarczą, jak również współpracując z różnymi firmami szkoleniowymi jako wykładowca prowadzący zajęcia z zakresu bhp. Od 15 lat jest związana z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Opolu.
 

1. Wiadomości wstępne
   1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
   1.2. Ochrona przeciwpożarowa
   1.3. Ochrona środowiska
   1.4. Ergonomia
   1.5. Środowisko pracy

2. Ochrona pracy
   2.1. Wprowadzenie
   2.2. System prawny ochrony pracy
   2.3. System organizacyjny ochrony pracy

3. Prawa i obowiązki pracodawcy, osoby kierującej pracownikami i pracownika w zakresie bhp
   3.1. Wprowadzenie
   3.2. Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
   3.3. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne
   3.4. System kar i konsekwencje nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
   3.5. Obowiązki osób kierujących pracownikami
   3.6. Prawa i obowiązki pracownika
   3.7. Profilaktyczne badania lekarskie
   3.8. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

4. Czynniki zagrożeń występujące w środowisku pracy
   4.1. Wprowadzenie
   4.2. Podział czynników w środowisku pracy
   4.3. Charakterystyka wybranych czynników środowiska pracy i ich skutki oddziaływania na organizm pracownika
   4.4. Metody eliminacji czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy
   4.5. Sposoby zabezpieczania pracownika przed oddziaływaniem czynników w środowisku pracy

5. Ochrona przeciwpożarowa
   5.1. Wprowadzenie
   5.2. Podręczny sprzęt gaśniczy i jego przeznaczenie
   5.3. Zasady ochrony przeciwpożarowej oraz zasady postępowania na wypadek pożaru
   5.4. Znaki informacyjne i alarmy (znaki bezpieczeństwa) dotyczące ochrony przeciwpożarowej

6. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
   6.1. Wprowadzenie
   6.2. Obowiązki pracodawcy w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
   6.3. Prawa i obowiązki pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy
   6.4. Prawa i obowiązki pracownika, który zachorował na chorobę zawodową
   6.5. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych

7. Pierwsza pomoc przedmedyczna
   7.1. Wprowadzenie
   7.2. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
   7.3. Najważniejsze symptomy stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego
   7.4. Pierwsza pomoc przy utracie przytomności
   7.5. Pierwsza pomoc przy omdleniu
   7.6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
   7.7. Udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
   7.8. Pozycja bezpieczna
   7.9. Udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

8. Organizacja stanowiska pracy biurowej
   8.1. Wprowadzenie
   8.2. Miejsce i warunki wykonywania pracy biurowej
   8.3. Stanowisko pracy biurowej
   8.4. Uciążliwości w pracy biurowej
   8.5. Techniki odciążające kręgosłup, oczy oraz nadgarstki
   8.6. Ochrona środowiska w pracy biurowej
   8.7. Wprowadzanie zmian w organizacji i ich wpływ na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Do podręcznika Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:
 1. Plan wynikowy przeznaczony dla techników, szkół policealnych i szkół branżowych I stopnia –
  na 30 godzin lekcyjnych
 2. Zestaw 2 testów (dla dwóch grup)

Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (stan na 20 września 2022 r.).
1.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1805 z późn. zm.)
3.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510)
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 537, z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 567 z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 854)
8.
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1070)
9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.)
10.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915, z późn. zm.)
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)
12.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138)
13. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 437)
14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.)
15.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1009, z późn. zm.)
16. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 504)
17. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1732)
18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.)
19. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1903, z późn. zm.)
20. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1205 z późn. zm.)
21.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 690, z późn. zm.)

22. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1691)
23. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 530)
24. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1064, z późn. zm.)
25. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.)
26. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)
27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.2067)
28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 z 1997 r., poz. 704  z późn. zm.)
29. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650 z późn. zm.)
30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148 z 1998 r., poz. 973)
31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.)
32. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 757)
33. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.U.E. Wydanie specjalne 2004, 13.Polityka przemysłowa i rynek wewnętrzny, Tom 34)
34. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.L.2004.166)
35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 z 2004 r., poz. 1860 z późn. zm.)
36. alt (Dz.U.L.2006.396)
37. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199 z 2008 r., poz. 1228 z późn. zm.)
38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1367)
39. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105 z 2009 r., poz. 870)
40. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124 z 2009 r., poz. 1030)
41. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.U.E.L.2009.284/1)
42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 z 2010 r., poz. 719 z późn. zm.)
43. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U.U.E.L.2010.295/23)
44. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (Dz.U.U.E.L.2011.141/1)
45. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U.U.E.L.2012.201/60)
46. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U.U.E.L.2016.81.51)
47. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy (Dz.U.U.E.L.2016.107/1)
48. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. z 2017 r., poz. 796)
49. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2502 z późn. zm.)
50. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1286 z późn. zm.)
51. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz.U.UE.L.1989.183.1)
52. Dyrektywa 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. (DZ.U.U.E. Wydanie specjalne 2004, 05.Swobodny przepływ pracowników i polityka społeczna, Tom 01
53. Dyrektywa Rady 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. (Dz.U.U.E. Wydanie specjalne 2004, 05.Swobodny przepływ pracowników i polityka społeczna, Tom 01
54. Dyrektywa 90/269/EWG z dnia 29 maja 1990 r. (Dz.U.U.E Wydanie specjalne 2004, 05.Swobodny przepływ pracowników i polityka społeczna, Tom 01
55. Dyrektywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. (Dz.U.U.E. Wydanie specjalne 2004, 05.Swobodny przepływ pracowników i polityka społeczna, Tom 02
56. Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. (Dz.U.U.E. Wydanie specjalne 2004, 05.Swobodny przepływ pracowników i polityka społeczna, Tom 02
57. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. (Dz.U.U.E. Wydanie specjalne 2004, 05.Swobodny przepływ pracowników i polityka społeczna, Tom 04
58. Dyrektywa Rady 2003/88/WE z dnia z dnia 4 listopada 2003 r. (Dz.U.U.E. Wydanie specjalne 2004, 05.Swobodny przepływ pracowników i polityka społeczna, Tom 04
59. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz.U.U.E.L.2006.157/24) 
60. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U.E.L.2008.152/1) 
61. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. (Dz.U.UE.L.2009.260/5)
62. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U.UE.L.2010.334/17)
63. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U.UE.L.2012.26.1)
64. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U.U.E.L.2012.197/38)
65. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M.P. z 2018 r., poz. 1038)
66. Polska Norma: PN-N-18004:2001. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne
67. Polska Norma: PN-N-18001:2004. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania
68. Polska Norma: PN-N-18011:2006. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne audytowania
69. Polska Norma: PN-N-18002:2011. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
70. Polska Norma: PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
71. Polska Norma: PN-EN ISO 7010. Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.


USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Polityka cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ