1 » 2 » Elementy prawa - podręcznik3
Elementy prawa - podręcznik 1Elementy prawa - podręcznik 2
Elementy prawa - podręcznik 1Elementy prawa - podręcznik 2

Elementy prawa - podręcznik

Koszt wysyłki: od 10,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Paczkomaty InPost - 10,00 zł
Kurier InPost --> PayU, przedpłata, przelew - 14,00 zł
Kurier InPost --> pobranie - 18,00 zł
Kurier FEDEX --> PayU, przedpłata, przelew - 18,00 zł
Kurier FEDEX --> pobranie - 22,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-091-1

Cena: 25,20 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Materiały dodatkowe
 • Wykaz aktów prawnych
 • W zestawie taniej (2)
 • Recenzje produktu (0)

Autor: Jacek Musiałkiewicz
 
 O książce: 
Podręcznik obejmuje treści nauczania dotyczące prawa, występujące w podstawach programowych kształcenia w zawodach z 2012, 2017 i 2019 r. Omówione są w nim wszystkie zagadnienia dotyczące prawa występujące w podstawach programowych z 2019 r. dla zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości w kwalifikacjach EKA.04.3 i EKA.05.3.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania podręcznika w realizacji nowej podstawy programowej z 2019 r. ze wskazaniem zawodów, nowych trzyliterowych kwalifikacji i ich części oraz konkretnych efektów kształcenia dostępne są pod adresem: link.

 

Wykorzystanie książki w zawodach

Podstawy programowe z 2012 i 2017 r. (uczniowie po gimnazjum) Podstawa programowa z 2019 r. (uczniowie po szkole podstawowej)
technik ekonomista technik ekonomista, technik handlowiec, technik prac biurowych, technik rachunkowości i technik usług pocztowych i finansowych

 

We wszystkich szkołach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia podręcznik może być wykorzystywany jako materiał edukacyjny w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie lub w ramach realizowanego przez szkołę programu edukacji prawnej.

Książka została podzielona na dwanaście rozdziałów. W pierwszym rozdziale czytelnik poznaje podstawowe pojęcia stosowane w prawie – dzięki temu będzie mógł swobodnie korzystać z kolejnych rozdziałów. W kolejnych sześciu rozdziałach omówione są podstawowe gałęzie prawa tj. prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy, prawo administracyjne i prawo karne. Kolejne cztery rozdziały poświęcone są prawu gospodarczemu, prawu finansowemu, ochronie własności intelektualnej oraz ochronie danych osobowych. Ostatni rozdział pt. „Człowiek wobec prawa” zawiera wiele użytecznych informacji na temat postępowania administracyjnego i postępowań sądowych. Informacje te będą przydatne czytelnikowi, gdy będzie miał do załatwienia sprawę administracyjną lub gdy trafi do sądu. Każdy z rozdziałów zakończony jest zestawem pytań sprawdzających.

Wydanie II zostało zaktualizowane według stanu na 30.06.2018 r.

Książka zawiera:
 • 311 stron formatu B5
 • 43 tabele
 • 25 rysunków
 • 10 wzorów
 • 208 przykładów

alt Spis treści
alt Fragment

alt Porównanie wydania książki z 2018 r. z wydaniem z 2015 r.

ISBN 978-83-7735-091-1
Wydanie II (2018 r.) O autorze: 
Jacek Musiałkiewicz  przekazuje w podręczniku maksymalnie dużo swoich doświadczeń, które zdobywał i nadal zdobywa w trakcie prowadzonej od ponad 20 lat działalności gospodarczej oraz w pracy zawodowej, w której zajmował takie stanowiska jak: nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, specjalista ds. analiz bankowych, główny księgowy, dyrektor finansowy, prezes zarządu spółki z o.o. 

 

1. Podstawowe wiadomości o prawie
    1.1. Normy prawne a inne normy społeczne
    1.2. Państwo i prawo
    1.3. Prawo podmiotowe
    1.4. Stosunek prawny i jego elementy
    1.5. Zdarzenia prawne
    1.6. Systematyka prawa
    1.7. Przestrzeganie i stosowanie prawa oraz wykładnia prawa

2. Prawo konstytucyjne
    2.1. Przedmiot i źródła prawa konstytucyjnego
    2.2. Podstawowe zasady funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej
    2.3. Wolności i prawa człowieka
    2.4. Organy władz publicznych
    2.5. Źródła prawa

3. Prawo cywilne
    3.1. Wprowadzenie
    3.2. Część ogólna prawa cywilnego
    3.3. Własność i inne prawa rzeczowe
    3.4. Prawo zobowiązań
    3.5. Prawo spadkowe

4. Prawo rodzinne i opiekuńcze
    4.1. Wprowadzenie
    4.2. Małżeństwo
    4.3. Pokrewieństwo i powinowactwo
    4.4. Stosunki między rodzicami a dziećmi

5. Prawo pracy
    5.1. Wiadomości wstępne
    5.2. Stosunek pracy – powstanie, zmiana i ustanie
    5.3. Ochrona pracy
    5.4. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
    5.5. Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej
    5.6. Prawo ubezpieczeń społecznych
    5.7. Pośrednictwo pracy i ochrona bezrobotnych

6. Prawo administracyjne
    6.1. Wiadomości wstępne
    6.2. Organizacja administracji w Polsce
    6.3. Funkcjonowanie administracji

7. Prawo karne

8. Prawo gospodarcze
    8.1. Pojęcie prawa gospodarczego, jego źródła i podstawowe definicje
    8.2. Działalność gospodarcza i podmioty, które ją prowadzą
    8.3. Ochrona konkurencji

9. Prawo finansowe
    9.1. Wprowadzenie
    9.2. Prawo budżetowe
    9.3. Prawo podatkowe
    9.4. Prawo ubezpieczeniowe
    9.5. Prawo bankowe
 
10. Ochrona własności intelektualnej
    10.1. Wprowadzenie
    10.2. Prawa autorskie i prawa pokrewne
    10.3. Prawa własności przemysłowej

11. Ochrona danych osobowych

12. Człowiek wobec prawa
    12.1. Ignorantia iuris nocet!
    12.2. Człowiek w urzędzie
    12.3. Człowiek przed sądem

 

Do podręcznika i ćwiczeń Elementy prawa mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:

1. Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
2. Plan wynikowy dostosowany do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
3. Zestaw 6 testów (dla dwóch grup)
4. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
5. „Elementy prawa – materiały dla nauczyciela” – książka w wersji PDF (rok wydania 2010), zawierająca informacje o starej podstawie programowej i programie nauczania, informacje o korelacji międzyprzedmiotowej, propozycję planu wynikowego, informacje na temat oceniania osiągnięć uczniów oraz propozycje testów
6. Prezentacje:
 • Decyzja  administracyjna
 • Dokumentacja  pracownicza
 • Europejskie prawo pracy
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
 • Klasyfikacja działalności gospodarczej
 • Obowiązki pracodawcy w stosunku do kształcących się
 • Ochrona pracy. Instytucje ochrony pracy
 • Pojęcie, podział i źródła prawa administracyjnego
 • Prawa i obowiązki małżonków. Władza rodzicielska
 • Równe traktowanie osób w zakresie zatrudnienia oraz mobbing
 • Sankcje w prawie cywilnym
 • Spółka europejska
 • Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika
 • Zasady prawa pracy
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.
 

Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Elementy prawa” (stan na 9 lutego 2021 r.).
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359)
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427)
6. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 821, z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320)
8. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2122)
9. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1651, z późn. zm.)
10. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 627)
11. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
12. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1192, z późn. zm.)
13. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 995, z późn. zm.)
14. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.)
15. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, z późn. zm.)
16. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 805)
17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913)
18. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.)
19. Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 570)
20. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1200)
21. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444, z późn. zm.)
22. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1754)
23. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 105, z późn. zm.)
24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.)
25. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1896, z późn. zm.)
26. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668, z późn.zm.)
27. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 920)
28. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603, z późn. zm.)
29. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 266, z późn. zm.)
30. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 53, z późn. zm.)
31. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 870, z późn. zm.)
32. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 19, z późn. zm.)
33. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 127, z późn. zm.)
34. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 286, z późn. zm.)
35. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461)
36. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.)
37. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2072)
38. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 137)
39. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325, z późn. zm.)
40. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 207)
41. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1563)
42. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 38)
43. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1382)
44. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1409, z późn. zm.)
45. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398, z późn. zm.)
46. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076, z późn. zm.)
47. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1464)
48. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.)
49. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.)
50. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 463, z późn. zm.)
51. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., poz. 2279, z późn. zm.)
52. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 895, z późn. zm.)
53. Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1836)
54. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 66)
55. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 842)
56. Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1293)
57. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.)
58. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2139)
59. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 154)
60. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1881)
61. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1252, z późn. zm.)
62. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 646)
63. Ustawa z dnia z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2296)
64. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)
65. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1632)
66. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz. 14, z późn. zm.)
67. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. z 1998 r. nr 103, poz. 652)
68. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 283)
69. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

 
ZESTAW: Elementy prawa

ZESTAW: Elementy prawa

31,50 zł
szt. Do koszyka
ZESTAW: Kwalifikacja A.35/AU.35

ZESTAW: Kwalifikacja A.35/AU.35

94,50 zł
szt. Do koszyka

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.