Strona główna » Praca biurowa i korespondencja » Praca biurowa i korespondencja - podręcznik
Praca biurowa i korespondencja - podręcznikPraca biurowa i korespondencja - podręcznik
Praca biurowa i korespondencja - podręcznik
Praca biurowa i korespondencja - podręcznik
NowośćNowe wydanie

Praca biurowa i korespondencja - podręcznik

Koszt wysyłki: od 14,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-159-8

Cena: 42,00 zł

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Spis treści
  • Wykaz aktów prawnych
  • Recenzje produktu (0)

Autorka: Agnieszka Burcicka

 O książce: 
Podręcznik pt. Praca biurowa i korespondencja jest przeznaczony nie tylko dla uczniów techników i słuchaczy szkół policealnych, ale również dla osób, które w swojej pracy zawodowej wykonują rożne czynności biurowe lub prowadzą korespondencję.

W pierwszej części podręcznika pt. Praca biurowa w przystępny sposób przedstawione zostały m.in. zagadnienia dotyczące: pracowników biurowych, funkcjonowania biur oraz organizacji spotkań służbowych. W części drugiej pt. Korespondencja omówione zostały rożne aspekty prowadzenia korespondencji służbowej. Na początku są to zagadnienia wspólne dla wszystkich rodzajów korespondencji, związane m.in. z jej bezpieczeństwem, przechowywaniem, archiwizowaniem i sporządzaniem. Następnie przedstawione zostały najczęściej występujące rodzaje korespondencji, tj. typowe pisma biurowe, korespondencja handlowa oraz korespondencja w sprawach administracyjnych i podatkowych.

Książka pt. Praca biurowa i korespondencja jest nie tylko podręcznikiem szkolnym, ale przede wszystkim poradnikiem, do którego Czytelnik może sięgnąć zawsze, gdy ma taką potrzebę. Dlatego teoria jest w nim ograniczona do minimum, natomiast zamieszczonych jest wiele wzorów dokumentów, przykładów i praktycznych wskazówek.

Wydanie III zostało zmienione i zaktualizowane według stanu prawnego na 31.01.2024 r.


Książka zawiera:
  • 308 stron formatu B5
  • 74 wzory dokumentów
  • 40 przykładów
  • 22 tabele
  • 57 rysunków

alt Spis treści
alt Fragment

ISBN 978-83-7735-159-8
Wydanie III (2024 r.) Fragmenty recenzji: 
„Książka jest konkurencyjna na rynku, ponieważ zawiera ciekawe informacje. Na szczególną uwagę zasługuje to, że autorka poruszyła takie zagadnienia jak : RODO, ePUAP, praca zdalna (...)”.

W całej książce zagadnienia są omawiane w sposób bardzo dokładny i przystępny dla ucznia, umożliwiając przyswajanie wiedzy i umiejętności zgodnie z wymogami podstawy programowej.”


 O autorce: 
Agnieszka Burcicka – absolwentka dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Polonistyki oraz Wydziału Zarządzania. Po ukończeniu studiów przez wiele lat pracowała w jednej z sieci sklepów. Do jej obowiązków należały zadania z zakresu organizacji różnych procesów biznesowych w całym przedsiębiorstwie oraz zadania z zakresu kontroli wewnętrznej. Od kilku lat pracuje jako nauczyciel. Pisząc podręcznik pt. „Praca biurowa i korespondencja” wykorzystała wiedzę i doświadczenia z zakresu zarządzania oraz z zakresu polonistyki.
 

Część I. Praca biurowa
 
1. Praca biurowa jako jeden z rodzajów pracy wykonywanej przez człowieka
    1.1. Wprowadzenie
    1.2. Pojęcie pracy biurowej i jej cechy
    1.3. Wpływ pracy biurowej na sprawne funkcjonowanie organizacji

2. Informacja jako przedmiot i efekt pracy biurowej
    2.1. Pojęcie informacji
    2.2. Informacja w pracy biurowej
    2.3. Nośniki informacji
    2.4. Rola informacji w zarządzaniu
    2.5. Ochrona informacji

3. Pracownik biurowy
    3.1. Kto to jest pracownik biurowy i jakie czynności wykonuje
    3.2. Stanowiska pracy dla pracowników biurowych
    3.3. Cechy pracownika biurowego
    3.4. Komunikacja interpersonalna w pracy biurowej

4. Biuro – miejsce pracy biurowej
    4.1. Pojęcie biura
    4.2. Prawne formy korzystania z pomieszczeń przeznaczonych na biuro
    4.3. Lokalizacja biura
    4.4. Organizacja przestrzeni biurowej
    4.5. Meble biurowe
    4.6. Warunki pracy w biurze
    4.7. Komputer w biurze
    4.8. Telefon i telefaks (faks) w pracy biurowej
    4.9. Urządzenia do tworzenia, powielania, przechowywania i niszczenia dokumentów
    4.10. Sprzęty i urządzenia do prezentowania informacji
    4.11. Pozostałe sprzęty i urządzenia biurowe
    4.12. Stanowisko pracy biurowej

5. Spotkania służbowe
    5.1. Pojęcie spotkania służbowego
    5.2. Rodzaje spotkań służbowych i ich charakterystyka
    5.3. Wady i zalety spotkań służbowych
    5.4. Harmonogram i przebieg spotkania służbowego
    5.5. Przygotowanie i organizacja spotkania służbowego
    5.6. Kalkulacja kosztu spotkania służbowego

6. Sekretariat – typowe miejsce pracy biurowej
    6.1. Pojęcie sekretariatu
    6.2. Rodzaje sekretariatów
    6.3. Wyposażenie sekretariatu
    6.4. Zadania sekretariatu
    6.5. Profil osobowy pracownika sekretariatu
    6.6. Współpraca z przełożonym
    6.7. Przyjmowanie interesantów
    6.8. Prowadzenie, przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych
    6.9. Pozostałe zadania sekretariatu
Część II. Korespondencja

7. Korespondencja – wprowadzenie
    7.1. Pismo, dokument, korespondencja
    7.2. Formy i rodzaje korespondencji
    7.3. Korespondencja a funkcjonowanie organizacji
    7.4. Zarządzanie korespondencją w organizacjach

8. Bezpieczeństwo korespondencji
    8.1. Zasady postępowania z korespondencją tradycyjną
    8.2. Zasady postępowania z korespondencją elektroniczną
    8.3. Przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe
    8.4. Postępowanie z pismami zawierającymi informacje niejawne

9. Instrukcja kancelaryjna

10. Systemy kancelaryjne

    10.1. Wprowadzenie
    10.2. System kancelaryjny dziennikowy
    10.3. System kancelaryjny bezdziennikowy
    10.4. System mieszany

11. Obieg pism w organizacji
    11.1. Wprowadzenie
    11.2. Elektroniczny obieg pism

12. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i rozdzielanie korespondencji

13. Załatwianie spraw i wysyłanie korespondencji

14. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji

    14.1. Przechowywanie dokumentów
    14.2. Przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej
    14.3. Archiwizowanie dokumentów

15. Zasady sporządzania pism
    15.1. Papier firmowy i blankiety korespondencyjne
    15.2. Forma pisma
    15.3. Sporządzanie pism w edytorze tekstu
    15.4. Korespondencja seryjna
    15.5. Formularze

16. E-maile w sprawach służbowych

17. SMS-y w sprawach służbowych

18. Typowe pisma w korespondencji biurowej

    18.1. Pismo przewodnie
    18.2. List informacyjny
    18.3. List grzecznościowy
    18.4. Sprawozdanie
    18.5. Protokół
    18.6. Notatka
    18.7. Pełnomocnictwo
    18.8. Zaświadczenie
    18.9. Komunikat
    18.10. Zawiadomienie
    18.11. Zaproszenie
    18.12. Polecenie
    18.13. Faks

19. Korespondencja handlowa
    19.1. Wprowadzenie
    19.2. Pisma dotyczące nawiązania stosunków handlowych
    19.3. Pisma związane z zamawianiem towaru
    19.4. Pisma związane z dostawą towaru
    19.5. Pisma związane z weryfikacją dostawy

20. Korespondencja w sprawach administracyjnych
    20.1. Organy administracji publicznej
    20.2. Postępowanie administracyjne
    20.3. Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego
    20.4. Decyzja administracyjna
    20.5. Odwołanie od decyzji administracyjnej
    20.6. Zażalenie
    20.7. Wniosek o przywrócenie terminu
    20.8. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

21. Korespondencja w sprawach podatkowych
    21.1. Wprowadzenie
    21.2. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
    21.3. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
    21.4. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego

 

Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Praca biurowa i korespondencja” (stan na 27 września 2022 r.).
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510)
5. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 164, z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1375).
9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540, z późn. zm.)
10. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1009, z późn. zm.)
11. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 859, z późn. zm.)
12. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 902).
13. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
14. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.).
15. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 742, z późn. zm.)
16. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz.U. z 2015 r., poz. 21).
17. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)
18. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915, z późn. zm.)

19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148 z 1998 r., poz. 973).
20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14 z 2011 r., poz. 67, z późn. zm.).
21. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U. nr 271 z 2011 r., poz. 1603).
22. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1026).
23. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 246).
24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r., poz. 119.1).
25. Regulamin świadczenia powszechnych usług pocztowych, stanowiący załącznik do Uchwały nr 72 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 marca 2018 r. 

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.


USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Polityka cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ