Strona główna » Podstawy finansów publicznych » Podstawy finansów publicznych - podręcznik
Podstawy finansów publicznych - podręcznik 1Podstawy finansów publicznych - podręcznik 2
Podstawy finansów publicznych - podręcznik 1
Podstawy finansów publicznych - podręcznik 2

Podstawy finansów publicznych - podręcznik

Koszt wysyłki: od 10,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-041-6

Cena: 33,60 zł

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Wykaz aktów prawnych
 • W zestawie taniej (2)
 • Recenzje produktu (0)

Autorka: Małgorzata Wojtczak

 O książce: 
Podręcznik w przystępny i zrozumiały sposób wyjaśnia tajniki finansów publicznych. Zawiera dużo przykładów, tabel, schematów, wzorów sprawozdań i rysunków, które powinny ułatwić zrozumienie omawianych zagadnień. W wielu przykładach zaprezentowano rzeczywiste dane finansowe, zaczerpnięte ze stron internetowych urzędów administracji publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania podręcznika w realizacji nowej podstawy programowej z 2019 r. ze wskazaniem zawodów, nowych trzyliterowych kwalifikacji i ich części oraz konkretnych efektów kształcenia dostępne są pod adresem: link.

 

Wykorzystanie książki

Podstawy programowe z 2012 i 2017 r. (uczniowie po gimnazjum) Podstawa programowa z 2019 r. (uczniowie po szkole podstawowej)
szkoły policealne – kwalifikacja AU.68 szkoły policealne – kwalifikacja EKA.01

 

Podręcznik może być wykorzystywany również przez:
 1. uczestników kursów i szkoleń z zakresu finansów publicznych;
 2. studentów kierunków: administracja, finanse, prawo, ekonomia;
 3. osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych, które w ramach obowiązków zawodowych zajmują się np. sporządzaniem sprawozdań budżetowych;
 4. wszystkich zainteresowanych problematyką finansów publicznych.
 
Poniżej można pobrać wkładkę aktualizacyjną w pliku PDF, opracowaną według stanu prawnego na 1 września 2021 r.

Książka zawiera:
 • 259 stron formatu B5
 • 93 tabele
 • 50 rysunków
 • 8 wzorów dokumentów
 • 142 przykłady

alt Spis treści
alt Fragment
alt Wkładka aktualizacyjna - stan prawny na 1 września 2021 r.

ISBN 978-83-7735-041-6
Wydanie I (2015 r.)


 
 Fragmenty recenzji: 
"Do podstawowych zalet podręcznika należą:
 • wysoki poziom merytoryczny, odzwierciedlający aktualny stan prawny;
 • wysoki poziom dydaktyczny, uwzględniający zarówno oczekiwania nauczyciela jak i potrzeby uczniów/słuchaczy oraz osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych;
 • komunikatywność przekazu, precyzja języka zastosowanego do omawiania trudnych treści prawnych i ekonomicznych;
 • liczne przykłady zaczerpnięte z praktyki gospodarczej stanowiące natychmiastowe poparcie prowadzonych wywodów;
 • praktyczna prezentacja treści – aktualne przykłady dokumentów: uchwał, sprawozdań budżetowych i finansowych, które pozwalają na dokładną analizę, pełne zrozumienie treści i natychmiastowe jej odniesienie do praktyki gospodarczej;
 • wartość poznawcza, zarówno dla słuchacza/ucznia jak i dla osób zatrudnionych w organach administracji publicznej i zainteresowanych problematyką finansów publicznych."
„Struktura podręcznika pozwala również osobom zainteresowanym problematyką finansów publicznych na szybkie wyszukanie treści, wzorów sprawozdań finansowych i budżetowych, wyjaśnień i przykładów przydatnych w wykonywaniu zadania zawodowego.”

 O autorce: 
Małgorzata Wojtczak – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), posiada tytuł biegłego rewidenta. Od wielu lat pracuje w sektorze finansów publicznych. Obecnie w Urzędzie Miasta Łodzi jest Dyrektorem Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych. W swojej pracy zawodowej sprawuje nadzór nad przygotowaniem budżetu i wieloletnich prognoz finansowych oraz nad sprawozdawczością budżetową i finansową. Małgorzata Wojtczak jest również wykładowcą rachunkowości budżetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wykładowcą studiów podyplomowych i szkoleń dla pracowników administracji oraz współautorką publikacji i podręczników wydanych m.in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

 

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych
    1.1. Pojęcie finansów publicznych
    1.2. Podstawy prawne funkcjonowania finansów publicznych
    1.3. Funkcje finansów publicznych
    1.4. Finanse publiczne a gospodarka
    1.5. Polityka fiskalna państwa
    1.6. System budżetowy
    1.7. Finanse państwa a finanse jednostek samorządu terytorialnego
    1.8. Administracja finansów publicznych
    1.9. Środki publiczne, dochody, przychody, wydatki i rozchody
    1.10. Dotacje i subwencje
    1.11. Państwowy dług publiczny
    1.12. Bezpieczeństwo finansów publicznych
    1.13. Dyscyplina finansów publicznych
    1.14. Kontrola finansów publicznych i nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
    1.15. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

2. Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
    2.1. Pojęcie budżetu
    2.2. Zasady budżetowe
    2.3. Klasyfikacja budżetowa
    2.4. Budżet państwa
    2.5. Budżety jednostek samorządu terytorialnego
    2.6. Źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego i ich charakterystyka
    2.7. Rodzaje wydatków jednostki samorządu terytorialnego i ich charakterystyka
    2.8. Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego
    2.9. Wskaźniki oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
    2.10. Porównanie dochodów i wydatków budżetu państwa z dochodami i wydatkami budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3. Jednostki sektora finansów publicznych
    3.1. Ogólna charakterystyka jednostek sektora finansów publicznych
    3.2. Plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych
    3.3. Jednostki budżetowe
    3.4. Samorządowe zakłady budżetowe
    3.5. Agencje wykonawcze
    3.6. Instytucje gospodarki budżetowej
    3.7. Państwowe fundusze celowe
    3.8. Porównanie jednostek sektora finansów publicznych

4. Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych
    4.1. Wprowadzenie
    4.2. Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości
    4.3. Ogólne zasady rachunkowości oraz zasady rachunkowości budżetowej
    4.4. Podstawowe informacje z zakresu sprawozdawczości budżetowej
    4.5. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej i budżetowej jednostek sektora finansów publicznych
    4.6. Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych
    4.7. Sprawozdania budżetowe jednostek sektora finansów publicznych

 

Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Podstawy finansów publicznych” (stan na 27 września 2022 r.).
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483)
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990, z późn. zm.)
4.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1079)
5. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 194, z późn. zm.)
6.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062, z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
8. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 679)
9.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526)
10. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 547)
11. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 859, z późn. zm.)
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2021 r., poz. 1973, z późn. zm.)
13.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1672, z późn. zm.)
14. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 289, z późn. zm.)
15.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.)
16. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1384, z późn. zm.)
17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (tekst. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 361, z późn. zm.)
18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm.)
19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. nr 208, poz. 1375)
20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. nr 241, poz. 1616)
21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1718)
22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 259)
23. Zarządzenie nr 54 Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczania podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu państwa oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, do których ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 62, z późn. zm.)
24. Zarządzenie nr 219/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Piast”.

25. Zarządzenie nr 32 Ministra Sportu i Turystyki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Sportu”.
 
ZESTAW: Kwalifikacja EKA.01
szt. Do koszyka

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.

USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Polityka cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ