Strona główna » Postępowanie administracyjne » Postępowanie administracyjne - podręcznik
Postępowanie administracyjne - podręcznik 1Postępowanie administracyjne - podręcznik 2
Postępowanie administracyjne - podręcznik 1
Postępowanie administracyjne - podręcznik 2

Postępowanie administracyjne - podręcznik

Koszt wysyłki: od 10,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-035-5

Cena: 33,60 zł

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Materiały dodatkowe
 • Wykaz aktów prawnych
 • W zestawie taniej (2)
 • Recenzje produktu (0)

Autorzy: Monika Zbrojewska, Urszula Legierska, Konrad Bogacz

 O książce: 
W podręczniku omówione są zagadnienia związane z prowadzeniem postępowania administracyjnego. Może on być przydatny nie tylko dla uczniów i pracowników urzędów administracji publicznej, ale również dla każdej osoby, która ma do załatwienia sprawy urzędowe. Wszystkie zagadnienia poruszane w podręczniku zostały przedstawione w sposób jak najbardziej zrozumiały dla czytelnika – temu celowi służą liczne przykłady, rysunki, tabele, a przede wszystkim wypełnione wzory dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania podręcznika w realizacji nowej podstawy programowej z 2019 r. ze wskazaniem zawodów, nowych trzyliterowych kwalifikacji i ich części oraz konkretnych efektów kształcenia dostępne są pod adresem: link.

 

Wykorzystanie książki

Podstawy programowe z 2012 i 2017 r. (uczniowie po gimnazjum) Podstawa programowa z 2019 r. (uczniowie po szkole podstawowej)
szkoły policealne – kwalifikacja AU.68 szkoły policealne – kwalifikacja EKA.01

 

Podręcznik może być wykorzystywany również przez:
 1. studentów prawa i administracji;
 2. osoby zatrudnione w administracji publicznej;
 3. każdą osobę, która ma do załatwienia sprawę urzędową
 
Książka składa się z czterech rozdziałów:
1. Postępowanie administracyjne,
2. Pozycja prawna sądów administracyjnych,
3. Postępowanie przed sądami administracyjnymi,
4. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Dodatkowo zawiera wykaz stosowanych skrótów oraz szczegółowy wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę postępowania przed organami administracji publicznej.


Poniżej można pobrać wkładkę aktualizacyjną w pliku PDF, opracowaną według stanu prawnego na 30 listopada 2021 r.
 
Książka zawiera:
 • 231 stron formatu B5
 • 35 tabel
 • 31 rysunków
 • 63 wzory dokumentów
 • 112 przykładów

alt Spis treści
alt Fragment
alt Wkładka aktualizacyjna - stan prawny na 30 listopada 2021 r.

ISBN 978-83-7735-035-5
Wydanie I (2014 r.)


 
 Fragment recenzji: 
„Szczególnym walorem podręcznika Postępowanie administracyjne, odróżniającym go od innych znanych podręczników z tej samej dziedziny, jest jego dostosowanie zarówno do potrzeb ucznia/słuchacza szkoły zawodowej, jak i osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej i osób uczestniczących w postępowaniu przed organami administracji publicznej, a także wszystkich, którzy w swoim życiu prywatnym, czy zawodowym mogą z takim postępowaniem się spotkać. Liczne przykłady zawarte w podręczniku, wzory wszystkich pism, mogących mieć zastosowanie w postępowaniu administracyjnym, język, struktura i forma podręcznika pozwalają na wykorzystanie go zarówno w kształceniu w formach szkolnych i pozaszkolnych, jak i do samokształcenia.”

 O autorach: 
Monika Zbrojewska (1972-2015)
 dr hab. nauk prawnych, w latach 2014-2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa.
Urszula Legierska – absolwentka Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, obecnie zatrudniona na tym wydziale. W ramach pracy zawodowej m.in. prowadzi dla studentów zajęcia z prawa administracyjnego i ustroju samorządu terytorialnego.
Konrad Bogacz – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniony w firmie ubezpieczeniowej, w której zajmuje się rozwiązywaniem problemów prawnych powstających w związku z realizacją umów ubezpieczenia.

 

1. Postępowanie administracyjne
    1.1. Pojęcie i cechy postępowania administracyjnego
    1.2. Funkcje postępowania administracyjnego
    1.3. Rodzaje postępowania administracyjnego
    1.4. Tryby postępowania administracyjnego
    1.5. Źródła prawa postępowania administracyjnego
    1.6. Ogólne zasady postępowania administracyjnego
    1.7. Rozpoznanie zdarzeń wymagających postępowania administracyjnego
    1.8. Właściwość organów administracji publicznej
    1.9. Podmioty i uczestnicy postępowania administracyjnego
    1.10. Prawa i obowiązki stron
    1.11. Instytucja wyłączenia w postępowaniu administracyjnym
    1.12. Terminy w postępowaniu administracyjnym
    1.13. Doręczenia
    1.14. Wszczęcie postępowania administracyjnego
    1.15. Przebieg postępowania przed organem pierwszej instancji
    1.16. Postępowanie wyjaśniające
    1.17. Postępowanie dowodowe
    1.18. Zajęcie stanowiska
    1.19. Metryki, protokoły i adnotacje
    1.20. Zawieszenie postępowania
    1.21. Umorzenie postępowania administracyjnego
    1.22. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym
    1.23. Weryfikacja rozstrzygnięć administracyjnych
    1.24. Wznowienie postępowania administracyjnego
    1.25. Postępowania administracyjne szczególne
    1.26. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
    1.27. Postępowanie w sprawie zaświadczeń

2. Pozycja prawna sądów administracyjnych
    2.1. Struktura organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce
    2.2. Struktura sądu administracyjnego
    2.3. Sędziowie sądów administracyjnych
    2.4. Zakres właściwości sądów administracyjnych

3. Postępowanie przed sądami administracyjnymi
    3.1. Rodzaje spraw rozpoznawanych przez sąd administracyjny i podstawowe zasady postępowania sądowoadministracyjnego
    3.2. Sąd administracyjny – arbiter postępowania
    3.3. Strony i inni uczestnicy postępowania przed sądem administracyjnym oraz pełnomocnicy
    3.4. Wszczęcie postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym
    3.5. Przebieg postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym
    3.6. Rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego
    3.7. Weryfikacja orzeczeń sądów administracyjnych
    3.8. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt

4. Postępowanie egzekucyjne w administracji
    4.1. Wiadomości ogólne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
    4.2. Podmioty postępowania egzekucyjnego
    4.3. Środki egzekucyjne
    4.4. Postępowanie zabezpieczające
    4.5. Przebieg postępowania egzekucyjnego
    4.6. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego
    4.7. Postępowanie uproszczone
    4.8. Środki zaskarżenia i nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym

 

Do podręcznika i ćwiczeń Postępowanie administracyjne mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:

1. Zestaw 5 testów (dla dwóch grup)
2. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
3. Prezentacja: Decyzja  administracyjna

Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.

 

Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Postępowanie administracyjne” (stan na 27 września 2022 r.).
1.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.2354, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz. 622, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1212, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2156)
6. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 742, z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 465.)
8. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1466, z późn. zm.)
9. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1988)
10.
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 275)
11. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923, z późn. zm.)
12. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1697)
13. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2070, z późn. zm.)
14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 916, z późn. zm.)
15.
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1856, z późn. zm.)
16. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268, z późn. zm.)
17. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 840)
18. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1264, z późn. zm.)
19. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 503)
20.
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1904, z późn. zm.)
21. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 329, z późn. zm.)
22. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 137,z późn. zm.)
23. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2072, z późn. zm.)
24. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.)
25. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973, z późn. zm.)
26.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 324)
27. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1009, z późn. zm.)
28. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 547)
29. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540, z późn. zm.)
30. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 105, z późn. zm.)
31. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1754, z późn. zm.)
32. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.)
33.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138)
34. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1326, z późn. zm.)
35.
Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 570)
36. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.)
37.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1722)
38. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128, z późn. zm.)
39. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1070)
40. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1799)
41. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1389)
42.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1079)
43. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1681)
44. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1693, z późn. zm.)
45. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119, z późn. zm.)
46.
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1184, z późn. zm.)
47. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 762)
48. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 479, z późn. zm.)
49. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359)
50. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)
51. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1920)
52. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2337)
53. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz.U. z 2012 r., poz. 269, z późn. zm.)
54. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. z 2012 r., poz. 250)
55. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1888, z późn. zm.)
56. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1645)
57. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2003 r. nr 72, poz. 652, z późn. zm.)
58. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M.P. z 2010 r. nr 86, poz. 1007)

 
ZESTAW: Kwalifikacja EKA.01
szt. Do koszyka

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.

USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Polityka cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ