Strona główna » Prawo administracyjne » Prawo administracyjne - podręcznik
Prawo administracyjne - podręcznik 1Prawo administracyjne - podręcznik 2
Prawo administracyjne - podręcznik 1
Prawo administracyjne - podręcznik 2

Prawo administracyjne - podręcznik

Koszt wysyłki: od 10,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-043-0

Cena: 33,60 zł

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Materiały dodatkowe
 • Wykaz aktów prawnych
 • W zestawie taniej (2)
 • Recenzje produktu (0)

Autorka: Urszula Legierska

 O książce: 
W podręczniku zostały omówione najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego. Książka zawiera wiele przykładów, wzorów dokumentów, ciekawostek i rysunków. Dzięki temu trudne zagadnienia prawa administracyjnego zostały przedstawione w książce w przystępny dla każdego sposób i są one łatwiejsze do zrozumienia.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania podręcznika w realizacji nowej podstawy programowej z 2019 r. ze wskazaniem zawodów, nowych trzyliterowych kwalifikacji i ich części oraz konkretnych efektów kształcenia dostępne są pod adresem: link.

 

Wykorzystanie książki

Podstawy programowe z 2012 i 2017 r. (uczniowie po gimnazjum) Podstawa programowa z 2019 r. (uczniowie po szkole podstawowej)
szkoły policealne – kwalifikacja AU.68 szkoły policealne – kwalifikacja EKA.01

 

Podręcznik może być wykorzystywany również przez:
 1. studentów prawa i administracji;
 2. osoby zatrudnione w administracji publicznej;
 3. wszystkich zainteresowanych problematyką prawa administracyjnego.
 
Poniżej można pobrać wkładkę aktualizacyjną w pliku PDF, opracowaną według stanu prawnego na 21 sierpnia 2021 r.

Książka zawiera:
 • 228 stron formatu B5
 • 25 tabel
 • 27 rysunków
 • 27 wzorów dokumentów
 • 142 przykłady
 • 49 ciekawostek

alt Spis treści
alt Fragment 
alt Wkładka aktualizacyjna - stan prawny na 21 sierpnia 2021 r.

ISBN 978-83-7735-043-0
Wydanie I (2015 r.) Fragment recenzji: 
„Należy podkreślić dużą wartość merytoryczną podręcznika z uporządkowanymi treściami do nauczania w zawodzie technik administracji w zakresie prawa administracyjnego (…). Przedstawione treści w opiniowanym podręczniku w połączeniu z kolorową szatą graficzną, przykładami, wzorami dokumentów, powtórzeniami i tzw. ciekawostkami czynią go niezmiernie cennym i wartościowym merytorycznie. Wspomniane przykłady, wzory dokumentów, powtórzenia pozwalają prawidłowo zrozumieć prezentowane treści, co jest niezmiernie ważne w procesie dydaktycznym.”

 O autorce: 
Urszula Legierska
absolwentka Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, obecnie zatrudniona na tym wydziale. W ramach pracy zawodowej m.in. prowadzi dla studentów zajęcia z prawa administracyjnego i ustroju samorządu terytorialnego.
 

1. Pojęcie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego wraz z jego podziałem
    1.1. Administracja publiczna
    1.2. Prawo administracyjne
    1.3. Podział prawa administracyjnego

2. Zasady prawa administracyjnego
    2.1. Istota zasad prawa administracyjnego
    2.2. Zasada demokratycznego państwa prawnego
    2.3. Zasada legalności (legalizmu)
    2.4. Zasada lex retro non agit (prawo nie działa wstecz)
    2.5. Zasada ochrony praw słusznie nabytych
    2.6. Zasada pomocniczości (subsydiarności)
    2.7. Zasada jawności administracji publicznej
    2.8. Zasada równości
    2.9. Zasada proporcjonalności
    2.10. Zasada decentralizacji

3. Źródła prawa administracyjnego krajowego oraz wspólnotowego
    3.1. Pojęcie źródeł prawa
    3.2. Źródła prawa powszechnie obowiązującego
    3.3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
    3.4. Ustawy
    3.5. Rozporządzenia
    3.6. Ratyfikowane umowy międzynarodowe
    3.7. Akty prawa miejscowego
    3.8. Akty prawa obowiązującego wewnętrznie
    3.9. Uzupełniające źródła prawa
    3.10. Ogłaszanie aktów prawnych
    3.11. Porównanie źródeł prawa powszechnie obowiązującego
    3.12. Wspólnotowe źródła prawa administracyjnego

4. Podstawowe pojęcia teoretyczne związane z prawem administracyjnym
    4.1. Organ administracji publicznej a urząd administracji publicznej
    4.2. Zakres działania i właściwość (kompetencja) organu
    4.3. Kontrola, nadzór, koordynacja, kierownictwo
    4.4. Centralizacja i decentralizacja
    4.5. Samorząd
    4.6. Zakład administracyjny
    4.7. Władztwo administracyjne
    4.8. Podział terytorialny państwa
    4.9. Stosunek administracyjnoprawny
    4.10. Uznanie administracyjne

5. Struktura organów administracji publicznej
    5.1. Schemat struktury administracji publicznej
    5.2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

6. Rządowa administracja centralna
    6.1. Kategoria organów naczelnych
    6.2. Rada Ministrów
    6.3. Prezes Rady Ministrów
    6.4. Ministrowie
    6.5. Centralne organy administracji rządowej

7. Rządowa administracja terenowa
    7.1. Wojewoda
    7.2. Administracja zespolona
    7.3. Administracja niezespolona

8. Samorząd terytorialny
    8.1. Informacje wprowadzające
    8.2. Tworzenie, podział, zmiana granic jednostki samorządu terytorialnego
    8.3. Organy jednostki samorządu terytorialnego
    8.4. Zadania jednostek samorządu terytorialnego
    8.5. Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego
    8.6. Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
    8.7. Miasto stołeczne Warszawa

9. Prawne formy działania administracji publicznej
    9.1. Akty administracyjne
    9.2. Akty normatywne
    9.3. Ugoda administracyjna
    9.4. Porozumienie administracyjne
    9.5. Umowa cywilnoprawna
    9.6. Czynności faktyczne administracji publicznej

10. Kontrola administracji publicznej
    10.1. Zagadnienia wprowadzające
    10.2. Kryteria kontroli
    10.3. Rodzaje kontroli
    10.4. Organy kontroli zewnętrznej administracji publicznej

11. Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego
    11.1. Reglamentacja działalności gospodarczej
    11.2. Prawo budowlane
    11.3. Prawo mieszkaniowe
    11.4. Prawo komunikacji lądowej
    11.5. Administracja oświaty
    11.6. Administracja nauki
    11.7. Administracja spraw zatrudnienia
    11.8. Administracja pomocy społecznej
    11.9. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
    11.10. Administracyjne regulacje stowarzyszeń, partii politycznych oraz zgromadzeń
    11.11. Akty stanu cywilnego
    11.12. Zmiana imion i nazwisk
    11.13. Ordery, odznaczenia, odznaki
    11.14. Ewidencja ludności, dowody osobiste, paszporty
    11.15. Prawo do ochrony danych osobowych
    11.16. Dostęp do informacji

 

Do podręcznika i ćwiczeń Prawo administracyjne mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:

1. Zestaw 5 testów (dla dwóch grup)
2. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
3. Prezentacja: Pojęcie, podział i źródła prawa administracyjnego

Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.

 

Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Prawo administracyjne” (stan na 28 września 2022 r.).
1.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2008, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 762)
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119, z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 627, z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261)
8.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1079)
9. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1882, z późn. zm.)
10.
Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1389)
11. Ustawa z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 457, z późn. zm.)
12.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915, z późn. zm.)
13. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1722)
14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.)
15. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 623)
16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1768)
17.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540, z późn. zm.)
18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2439, z późn. zm.)
19. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526)
20. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 547)
21. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603, z późn. zm.)
22. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 955, z późn. zm.)
23.
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 127, z późn. zm.)
24. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 324)
25. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461)
26. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 741)
27. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2021, z późn. zm.)
28. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1817)
29. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327, z późn. zm.)
30. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1672, z późn. zm.)
31.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268, z późn. zm.)
32. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1301)
33.
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1988)
34. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 135, z późn. zm.)
35. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1466, z późn. zm.)
36. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1212, z późn. zm.)
37. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1277, z późn. zm.)
38. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 224)
39. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 515, z późn. zm.)
40.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973, z późn. zm.)
41. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.2354, z późn. zm.)
42. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1681)
43. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.)
44. Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 124, poz. 607, sprostowana 29 sierpnia 2006 r.)
45. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. z 1998 r. nr 103, poz. 652)
46. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 283)
47. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 21)
48. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. z 2014 r., poz. 868, z późn. zm.)
49. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz.U. z 2012 r., poz. 1370)
50. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r. – Zasady Etyki Poselskiej (M.P. z 1998 r. nr 24, poz. 338)
51. Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (tekst jedn. M.P. z 2016 r., poz. 1006, z późn. zm.)
52. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2015 r., poz. 762, z późn. zm.)
53. Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (tekst jedn. M.P. z 2016 r., poz. 1148, z późn. zm.)
54. Postanowienie Prezydenta RP z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz.U. z 2005 r. nr 92, poz. 767)
55. Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP (Dz.U. z 2015 r., poz. 188)

 
ZESTAW: Prawo administracyjne
szt. Do koszyka
ZESTAW: Kwalifikacja EKA.01
szt. Do koszyka

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.

USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Polityka cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ